Begroting 2021
portal

Programma's

6. Sociaal domein

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht.
Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein.
Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap en datagestuurd werken.
De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.

We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht:

  • Rechtszekerheid – we doen wat nodig is
  • Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid
  • Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk
  • Integrale benadering – de mens staat centraal
  • Van en voor inwoners – inclusieve samenleving
  • Participatie – netwerk samenleving
  • Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en voorop lopen waar nodig

Wat willen we?

Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten.

Ontwikkelingen

Nieuwe Wet Inburgering
Op 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Met de invoering van deze wet wordt de gemeente weer verantwoordelijk voor de regie op de inburgering.
Doel van de wet is dat statushouders snel betaald werk krijgen of een opleiding volgen, gecombineerd met het wegwijs raken in de Nederlandse samenleving en het leren van de taal.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders en gezinsmigranten, de uitvoering van een brede intake, het vaststellen van een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie, het financieel ontzorgen en het inkopen en aanbieden van leerroutes. In de voorbereiding trekken wij samen op met regiogemeenten, RSD de Liemers, Vluchtelingenwerk en andere maatschappelijke organisaties.

Wijziging Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) wordt per 1 januari 2021 aangepast. Vroegsignalering van schulden is dan een wettelijke taak van gemeenten. Wij hebben met de pilot Schuldenvrij ervaring opgedaan met het vroegtijdig benaderen van inwoners met beginnende financiële problemen. De aangepaste WGS gaat een stap verder en stelt het verplicht voor gemeenten om gegevens over betalingsachterstanden uit te wisselen met zorgverzekeraars, energie- en waterleveranciers en woningcorporaties. En om hierop actie te ondernemen door contact op te nemen met de betreffende inwoners. Hierdoor wordt het eenvoudiger om beginnende schulden te signaleren en kan de gemeente ondersteuning aanbieden voordat mensen zelf hulp zoeken.

Nieuwe opdracht RSD
Begin 2021 wordt de raad een Evaluatie aangeboden over de wijze waarop de RSD invulling heeft gegeven aan de in juni 2018 door de raad gegeven Nieuwe opdracht RSD. Bij deze Evaluatie wordt tevens bekeken welke opdracht de komende periode aan de RSD wordt gegeven.

Beleidskaders

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

61.940

42,7 %

Baten

12.757

9,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37