Begroting 2021
portal

Programma's

5. Sport, cultuur en recreatie

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie.

Wat willen we?

We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Ontwikkelingen

Het sportbeleid loopt tot en met 2020 en is aan herijking toe.
Het is tijd om de stand van zaken op te nemen en de koers voor de nabije toekomst te bepalen. Een nieuwe sportnota moet een kader zijn waarbinnen afwegingen en keuzes op transparante wijze kunnen worden gemaakt. Lokaal sportbeleid is primair gericht op een breed sportaanbod dat voor iedereen toegankelijk is, en waar inwoners plezier aan beleven. Sport en bewegen bevordert een gezonde en actieve levensstijl.
Daarnaast zorgt sport voor sociale samenhang en leefbaarheid in wijk en dorp en bevordert het de deelname van mensen aan de samenleving. Het voorkomt dat mensen in een isolement geraken.
Door zo bij te dragen aan het welbevinden van inwoners voorkomt of beperkt sport en bewegen een beroep op zorg en ondersteuning.

Media.
De lokale omroep RTV Favoriet onderzoekt nauwere samenwerking met de omroepen van Arnhem, Rheden en Lingewaard. Zij hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend.

Cultuur - Kunstwerk!
Samen met Kunstwerk! herijken we voor 2021 en verder de prestatieafspraken, zodat deze beter aansluiten op onze doelstellingen in het sociaal domein.

Archeologisch beleid.
Het archeologisch beleid is meer dan 10 jaar oud. Wij actualiseren nu de archeologische kaarten, waarbij we ook archeologie uit de Tweede Wereldoorlog toevoegen. In 2021 leggen wij op basis van de geactualiseerde kaarten het nieuwe archeologische beleid ter vaststelling aan u voor.  

Kerkenvisie.
In 2021 zal een groot deel van de katholieke kerken onttrokken worden aan de eredienst, waardoor deze leeg komen te staan. Dit monumentaal erfgoed moet andere bestemmingen krijgen. Ook bij ander kerkgenootschappen speelt leegloop en functie verandering. Wij hebben samen met de colleges van Duiven en Doesburg bij het Rijk de ‘decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies’ aangevraagd en ontvangen. Het doel is een proces in te richten om samen met betrokken partijen, zoals eigenaren, burgers en erfgoedorganisaties, te komen tot een toekomst perspectief voor alle kerkgebouwen in de regio. We gaan een procesmanager inhuren om het proces te begeleiden.

Aanpassing groen ivm verzakkingen
In maart 2020 is het rapport “Verkennend onderzoek naar de schade aan woningen ten gevolge van de zetting van de kleibodem en de rol van het gemeentelijke groen hierbij” opgesteld door Wageningen Environmental Research en Deltares. Hoewel er niet direct een causaal verband is aangetoond tussen de bomen en verzakkingen van woning, wordt wel aanbevolen het groenbeleid aan te passen. Wij gaan hiervoor verder onderzoek doen en komen bij u terug met de bevindingen en een plan van aanpak.

Beleidskaders

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

8.423

5,8 %

Baten

795

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37