Begroting 2021
portal

Bijlagen

Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2021-2024

Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2021-2024

In deze bijlage presenteren wij alle voorgestelde wijzigingen in deze begroting per programma.

Begrotingsmutaties:

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting    2021

Begroting    2022

Begroting    2023

Begroting    2024

0. Bestuur en ondersteuning

Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten

-200

-200

-200

-25

Bijdrage SDL voor I&A / Inkoop

-205

-205

-205

-205

Stelpost inflatie 2021

-1.079

-1.079

-1.079

-1.079

Dividend Vitens

-35

-35

0

0

Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2020

3.110

3.630

3.220

3.590

Stelpost groei 2021-2024

-350

-450

-550

-660

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

-324

-122

-209

-410

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Bedrijven obv herziening 01-01-2020

47

47

47

47

Precariobelasting kabels en leidingen

229

0

0

0

Salarissen ambtelijke organisatie

-167

-167

-167

-167

Vergoedingen raad- en commissieleden

-24

-24

-24

-24

Salarissen College van B&W

0

0

0

0

Inflatie opbrengsten belastingen

212

212

212

212

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Wonen obv herziene grex 01-01-2020

64

64

64

64

Wijzigingen grex Babberich obv herziene grex 01-01-2020

4

4

4

4

Dekkingsplan - Stelpost inflatie 2021

262

512

512

512

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren

-15

-15

-15

-15

Investeringen openbare werken

-20

-24

-24

-24

OZB-woningen areaaluitbreiding

0

0

48

96

Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen

-35

-35

-70

-70

Formatie afhandeling WOB-verzoeken (niet gehonoreerd)

-120

-120

0

0

Ambtelijke capaciteit Turmac Cultuurfabriek (niet gehonoreerd)

-106

-106

-106

-106

Toiletvoorziening zwem- en viswater Breuly

0

-1

-1

-1

Dekkingsplan - Formatie afhandeling WOB-verzoeken

120

120

0

0

Dekkingsplan - Ambtelijke capaciteit Turmac Cultuurfabriek

106

106

106

106

Oninbaar en kwijtschelding 2021

19

0

0

0

Parkeerbelasting

-50

0

0

0

Bijdrage aan medewerkers voor thuiswerkfaciliteiten

-61

0

0

0

Extra schoonmaakkosten

-40

0

0

0

Tweede compensatiepakket coronacrisis

360

0

0

0

1. Veiligheid

Bijdrage GR VGGM brandweer

-54

-54

-54

-54

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

-36

-29

-31

-30

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

201

171

181

-5

Mutaties afvalstoffenheffing 2021

28

28

28

28

Fiscale handhaving parkeren

-32

-32

-32

-32

Investeringen openbare werken

0

-7

-7

-7

3. Economie

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

-122

41

80

-48

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Bedrijven obv herziening 01-01-2020

19

-180

-222

-92

Voortzetten Regionaal Programma Werklocaties

-10

-10

-10

-10

Centrum Zevenaar

0

0

0

0

Digitaliseringsvouchers voor klein MKB & ZZP’ers

0

0

0

0

Herinrichting van de Markt (horecaconcentratiegebied) in Zevenaar in 2021

0

0

0

0

Dienstverlening 1,5 meter team

0

0

0

0

Versterking logistieke hotspot EMZ

0

0

0

0

4. Onderwijs

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland

13

13

13

13

Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)

125

125

125

125

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

444

283

95

182

Autonome mutaties onderwijshuisvesting

-25

-25

-25

-25

5. Sport, cultuur en recreatie

Bijdrage aan het Streekarchief (SALD)

-8

-8

21

21

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

39

37

25

64

Actualiseren diverse budgetten sport

29

29

29

21

Meerjarenonderhoudsplan sportaccommodaties

-18

-18

-18

-18

Investeringen openbare werken

0

-13

-13

-20

Toiletvoorziening zwem- en viswater Breuly

-10

-10

-10

-10

Haalbaarheidsonderzoek herinrichting sportpark Hengelder

-25

0

0

0

Ondersteuning verenigingsleven

0

0

0

0

Intensivering stimulatie verdere samenwerking sportverenigingen

0

0

0

0

Uitstel bezuiniging Kunstwerk!

0

0

0

0

Uitvoerings- en investeringsagenda Toeristisch Toekomst Perspectief (TTP)

0

0

0

0

Toeristisch marketingplan Liemers

0

0

0

0

IVN-cursus Gastheer van het landschap

0

0

0

0

Update toeristische bebording

0

0

0

0

Parkeerplaatsen bij TOP Huis Aerdt

0

0

0

0

6. Sociaal domein

Gevolgen nieuwe tarieven Wmo

-420

-420

-420

-420

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland

-25

-25

-25

-25

Bijdrage aan de GR SDL / RSD

85

7

7

7

Actualiseren diverse budgetten minimabeleid

-205

-105

-105

-105

Actualiseren Budgetten Inkomensvoorziening (BUIG)

-604

-604

-554

-554

Bijdrage aan de BVO DRAN

-129

-229

-346

-432

Stijging tarieven 2021 Wmo en Jeugd

-668

-668

-668

-668

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

5

140

-22

-71

Invoering nieuwe Wet Inburgering

-58

-128

-141

-141

Actualisering huuropbrengsten locaties kinderopvang

9

9

9

9

Aanpassingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

-72

-72

0

0

Actualiseren budget Participatiewet

27

16

26

-16

Invoering nieuw lokaal maatwerkproduct

200

200

200

200

Oninbaar en kwijtschelding 2021

-100

0

0

0

Inkomensregelingen

-675

-575

-290

0

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona

-1.870

-1.400

-710

0

Ondersteuning verenigingsleven

0

0

0

0

Expertise inhuren schuldhulpverlening aan ondernemers

0

0

0

0

Werken aan werk in Gelderland/ Perspectief op werk/ Uitvoeringsagenda 2.0

0

0

0

0

Pilot instapbanen

0

0

0

0

Caleidoz, uitstel bezuiniging

0

0

0

0

7. Volksgezondheid en milieu

Bijdrage aan de GR ODRA

-4

-4

-4

-4

Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling VGGM

-33

-33

-33

-33

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

98

100

60

117

Inflatie opbrengsten belastingen

76

76

76

76

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren

-14

-14

-14

-14

Mutaties afvalstoffenheffing 2021

-28

-28

-28

-28

Investeringen openbare werken

0

-6

-6

-6

Onderzoek naar warmtenet stad Zevenaar

-150

0

0

0

Oninbaar en kwijtschelding 2021

81

0

0

0

Vervolg traject 'Wijk van de Toekomst' Angerlo

0

0

0

0

Versnellen verduurzaming gebouwen gemeentelijke organisatie

0

0

0

0

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

235

218

142

186

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Wonen obv herziene grex 01-01-2020

-288

-267

-201

-239

Wijzigingen grex Babberich obv herziene grex 01-01-2020

-48

-49

-45

-46

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren

-4

-4

-4

-4

Totaal mutaties

-2.320

-1.414

-1.357

-261

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37