Begroting 2021
portal

Financiën

Geprognosticeerde balans

Volgens de voorschriften wordt een meerjarig geprognosticeerde balans opgenomen in de begroting.  Met het opnemen van deze balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. Deze balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.

Activa

1-1-2020

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Materiële vaste activa

151.319

175.162

176.233

178.881

173.584

167.842

Fin. Vaste activa

10.342

9.749

9.453

9.347

9.164

8.988

Voorraden BIE

57.028

61.158

42.474

20.783

26.490

28.104

-/- Verliesvoorziening

-35.322

-29.535

-30.126

-15.168

-25.334

-25.841

Uitzettingen < 1jr

16.353

16.353

16.353

16.353

16.353

16.353

Liquide middelen

-

-

-

-

-

-

Overlopende activa

10.093

10.093

10.093

10.093

10.093

10.093

Totaal activa

209.813

242.980

224.480

220.289

210.350

205.539

Passiva

1-1-2020

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Reserves (Eigen vermogen)

47.804

52.966

53.580

62.011

61.996

61.996

Voorzieningen

7.385

7.369

7.191

5.541

4.759

4.759

Vaste schulden

117.508

137.529

124.425

110.415

106.044

101.233

Vlottende schulden

18.916

26.916

23.916

23.916

23.916

23.916

Overlopende passiva

18.200

18.200

15.368

18.406

13.635

13.635

Totaal passiva

209.813

242.980

224.480

220.289

210.350

205.539

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37