Begroting 2021
portal

Financiën

Overzicht van incidentele baten en lasten

Inleiding

Op grond van artikel 189 Gemeentewet ziet u erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. (Opmerking: hiervan kunt u afwijken als wij het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand brengen).

Hiermee wordt het volgende bedoeld:

  • structureel evenwicht = structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
  • reëel evenwicht = geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming zijn volledig en realistisch.

Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is het voor u van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo.

Beleid(skaders)

Voor wat betreft de invulling van het begrip 'incidenteel' volgen wij de notitie incidentele Baten en Lasten van de commissie BBV. In onderstaande tabel presenteren wij een totaaloverzicht.

Toelichting incidentele lasten en baten

De in het overzicht opgenomen incidentele lasten en baten betreffen middelen die voor een periode van maximaal drie jaar door u beschikbaar zijn gesteld voor het uitvoeren van projecten. Alleen de kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de dekking hiervan ten laste van de Algemene reserve lopen door tot de implementatie in 2022 volledig is afgerond. Dit traject duurt dus langer dan drie jaar, maar wordt door ons toch als incidenteel gekenmerkt.

Overzicht van incidentele lasten en baten

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Baten

Opbrengst verkoop vastgoed

Incidenteel zijn opbrengsten geraamd in verband met het verkopen van gemeentelijk vastgoed.

300

655

0

0

Lasten

Datagedreven sturen.

Bij de kadernota 2020 zijn incidenteel middelen toegekend voor de verdere invulling aan de technologische ontwikkelingen bij het thema Datagedreven sturen.

47

0

0

0

Incidentele formatie juridische kwaliteitsimpuls.

Voor het afhandelen van WOB- en AVG verzoeken is voor 2021 en 2022 een bedrag beschikbaar gesteld voor incidentele formatie.

120

120

0

0

Verhoging rechtskundig advies 2020 t/m 2022.

Bij de kadernota 2020 is € 65.000 beschikbaar gesteld voor extra rechtskundig advies voor de jaren 2020 t/m 2022.

65

65

0

0

Totaal programma 0

68

470

0

0

Programma 3. Economie

Lasten

Liemerse economische visie.

Voor het uitvoeren van de Liemers economische visie zijn incidentele middelen voor 2020 t/m 2022 beschikbaar gesteld.

45

45

0

0

Totaal programma 3

-45

-45

0

0

Programma 6. Sociaal domein

Lasten

Aanpassing Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS).

Om de aanpassingen van de WGS uit te kunnen voeren zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022.

72

72

0

0

Totaal programma 6

-72

-72

0

0

Programma 7. Volksgezondheid en duurzaamheid

Lasten

Aardgasvrij Zevenaar.

Voor het onderzoek naar een warmtenet stad Zevenaar is voor 2021 een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld.

150

0

0

0

Energieneutraal maken eigen organisatie.

Er zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het energieneutraal maken van de eigen organisatie.

64

10

0

0

Totaal programma 7

-214

-10

0

0

Programma 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Baten

Project invoeren omgevingswet.

De kosten voor invoering van de omgevingswet worden gedekt uit de algemene reserve.

550

550

0

0

Lasten

Project invoeren omgevingswet.

Voor de invoering van de omgevingswet zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2020 t/m 2022.

550

550

0

0

Totaal programma 8

0

0

0

0

Lasten

Coronaeffecten

Gezien de aard van de kosten worden de totale coronaeffecten aangemerkt als incidentele lasten.

-2.336

-1.975

-1.000

0

Totaal saldo incidentele baten minus incidentele lasten

-2.599

1.632

-1.000

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37