Begroting 2021
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

De lokale belastingen vormen een belangrijk deel (grofweg 20%) van de inkomsten van de gemeente. Deze paragraaf geeft inzicht in de te verwachten of gerealiseerde opbrengsten van de verschillende belastingen, heffingen en retributies. De lokale belastingen bestaan uit algemene belastingen, bestemmingsheffingen en retributies. De opbrengsten van de algemene belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen, parkeerbelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting, behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Bij bestemmingsheffingen en retributies, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing of leges, is sprake van een samenhang tussen de opbrengst en bepaalde aanwijsbare kosten of tegenprestaties.

In de Gemeentewet en enkele bijzondere wetten, zoals de Wet milieubeheer, staat aangegeven welke belastingen een gemeente mag heffen. Wij benutten een groot deel van de toegestane belastingsoorten. U besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen door het vaststellen van een verordening. Voor elke heffing stelt u een afzonderlijke verordening vast.

Beleid

U stelt de verordeningen vast voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. In deze verordeningen is ook opgenomen of -en tot welk bedrag- kwijtschelding mogelijk is. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2021 gelden de volgende uitgangspunten:

  • De afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en leges mogen wettelijk gezien maximaal 100% kostendekkend zijn. Concreet betekent dit dat de geraamde baten van deze belastingen niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten die hiermee verband houden. Wij voldoen hieraan. Bij sommige heffingen, zoals marktgelden en lijkbezorgingsrechten, zien wij af van volledige kostendekking;
  • Het te hanteren inflatiepercentage voor 2021 is 1,7% (raming CPB);
  • De kosten die wij maken voor heffing en invordering van de belastingen en rechten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend naar de bestemmingsheffingen, zoals afvalstoffen- en rioolheffing en naar één verzamelpost voor de algemene heffingen. Deze verdeelsleutel is een zo goed mogelijke inschatting. Omdat het gros van de werkzaamheden niet specifiek aan één enkele belastingsoort is toe te rekenen, is een meer specifieke inschatting niet te maken.
  • Eventuele besluitvorming na totstandkoming van deze begroting wordt waar mogelijk verwerkt bij het vaststellen van de belastingverordeningen door uw raad.

Beleidskaders

De beleidskaders zijn opgenomen bij de verschillende belastingen en heffingen.

Ontwikkelingen

Indien van toepassing zijn er bij de betreffende belastingen of heffingen specifieke ontwikkelingen opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het vervallen van de precariobelasting op kabels en leidingen per 1 januari 2022.

Opbrengsten

Bedragen x € 1.000

Belastingen en heffingen

Begroting na wijziging 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Belastingen

Hondenbelasting

359

365

365

365

365

Belasting op eigendom woningen

6.981

7.486

7.846

7.894

7.942

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven

4.214

4.794

4.794

4.794

4.794

Precariobelasting

50

51

51

51

51

Precariobelasting kabels en leidingen

2.062

2.291

0

0

0

Reclamebelasting

115

115

115

115

115

Toeristenbelasting

382

382

382

382

382

Parkeerbelasting - parkeergelden

1.063

1.063

1.063

1.063

1.063

Parkeerbelasting - parkeervergunningen

93

93

93

93

93

Totaal belastingen

15.319

16.640

14.709

14.757

14.805

Heffingen

Leges - burgerzaken

134

134

134

134

134

Leges - paspoorten en rijbewijzen

686

379

379

379

552

Leges - opstellen en handhaven APV

54

54

54

54

54

Marktgelden

36

37

37

37

37

Afvalstoffenheffing

3.535

3.536

3.536

3.536

3.536

Lijkbezorgingsrechten

145

145

145

145

145

Leges - omgevingsvergunningen

1.011

661

661

661

661

Leges - ruimtelijke ordening

15

15

15

15

15

Leges - welstand

56

41

41

41

41

Rioolheffing

4.596

4.658

4.658

4.658

4.658

Vermakelijkhedenretributie

130

30

30

30

30

Totaal heffingen

10.264

9.556

9.556

9.556

9.729

Totaal belastingen en heffingen

25.583

26.196

24.265

24.313

24.534

Overzicht kostendekkendheid

Heffingssoort
(bedragen x € 1.000)

Directe kosten

Overhead

Baten

Dekkings percentage

Afvalstoffenheffing

3.434

106

3.536

100%

Rioolheffing

4.088

570

4.658

100%

Lijkbezorging

205

103

145

47%

Marktgelden

44

30

37

50%

Leges

Titel 1 Algemene Dienstverlening

449

204

510

78%

Titel 2 Omgevingsvergunningen

446

324

723

94%

Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn

53

50

46

44%

Totaal leges

948

578

1.279

84%

Lokale lastendruk

Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. In deze publicaties wordt bij het bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende gegevensverzamelingen en verschillende methoden van berekening en grondslagen. In de ene publicatie wordt bijvoorbeeld gewerkt met gemiddelden, in de andere worden verschillende standaardprofielen onderscheiden of wordt alleen een aantal tevoren geselecteerde heffingen opgenomen. Hierbij gaat het dan ook vrijwel altijd uitsluitend om de lasten voor bewoners, en dus niet voor bedrijven.
Informatie over lastendruk is onder andere te vinden bij de Provincie Gelderland, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) , op Waar staat je gemeente en via de Lokale Lastenmeter.

Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde lastendruk van een meerpersoonshuishouden. Bij de raming voor 2021 is het prijsindexcijfer (1,7%) gehanteerd. Dit kan bij de heffingen afwijken bij het vaststellen van de verordeningen.

Soort

Lasten    2020

Lasten    2021

Afvalstoffenheffing

€  222

€  222

Rioolheffing

€  233

€  233

OZB eigen woning

€  321

€  344

Kwijtschelding

Inleiding
Burgers die niet in staat zijn de gemeentelijke belastingen te betalen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Beleid
Uw raad is hierbij gebonden aan wettelijk voorgeschreven regels (onder meer de Invorderingswet 1990). De gemeente heeft slechts een beperkte beleidsvrijheid.

De gemeenteraad bepaalt voor welke belastingsoorten kwijtschelding mogelijk is en de voorwaarden waaronder kwijtschelding plaatsvindt. Binnen die beleidsvrijheid maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid het percentage van kosten van bestaan op 100% te stellen. Dit betekent dat belastingschuldigen met een inkomen gelijk aan of lager dan 100% van het minimuminkomen (volgens de bijstandsnorm) in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. In gemeente Zevenaar is kwijtschelding mogelijk voor de ozb, de rioolheffing, het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing en de eerste hond in het kader van de hondenbelasting.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37