Begroting 2021
portal

Programma's

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO2 reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden.

Wat willen we?

Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties.

Ontwikkelingen

Nationaal Klimaatakkoord.
In het Nationaal Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk €150 miljoen ter beschikking stelt aan de gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energiestrategieën en op de ondersteuning van de warmtetransitie. Dit betekent voor Zevenaar dat we voor de warmtevisie en wijkaanpak respectievelijk € 202.101 en € 9.997 en voor het energieloket € 34.485 hebben ontvangen (totaal €246.583). In de decembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK zijn deze decentralisatie-uitkeringen benoemd en heeft de gemeente Zevenaar deze ontvangen als onderdeel van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Duurzaamheid en energietransitie.
De energie- en warmtetransitie zal over meer jaren spelen en iedere inwoner zal er mee te maken krijgen. Naast een technische uitdaging zijn ‘het willen’ (bewustwording en gedrag) en ‘het kunnen’ (betaalbaarheid en toegankelijkheid) belangrijke factoren.
In dit kader worden diverse activiteiten en trajecten vanuit de gemeente (als regisseur) geïnitieerd en uitgevoerd.

Beleidskaders

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

10.723

7,4 %

Baten

9.030

6,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37