Begroting 2021
portal

Algemeen

Hoofdlijnen

Ook dit jaar leggen wij u een Meerjarenbegroting voor in bijzondere omstandigheden. Vorig jaar werden we geconfronteerd met oplopende tekorten op de begroting als gevolg van de stijgende zorgkosten in het sociaal domein en kortingen op de Algemene Uitkering door achterblijvende uitgaven van het Rijk. Met een fors bezuinigingspakket zijn we erin geslaagd om in meerjarig perspectief tot een sluitende begroting te komen. De provinciale toezichthouder had vertrouwen in onze aanpak en heeft het repressieve toezicht op de gemeente gecontinueerd. Over de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen rapporteren wij, zoals afgesproken, bij de voortgangsrapportages.

Nu staan de gemeentelijke financiën volledig in het teken van de coronacrisis. In de Kaderbrief 2021 hebben wij voor het eerst geprobeerd de financiële effecten van de crisis voor de gemeentelijke financiële huishouding in beeld te brengen. Vanwege de vele onzekerheden gebeurde dat met een aantal bandbreedtes. De effecten hebben wij tussentijds gemonitord in een Tussentijdse Financiële Prognose 2020 en het document Geactualiseerde corona effecten 2021-2024. De cijfers worden wat betrouwbaarder, maar zijn nog steeds met veel onzekerheden omgeven. Die onzekerheid blijft zolang er nog geen werkend vaccin is ontwikkeld voor bestrijding van het virus en er nog steeds een reële kans op een tweede besmettingsgolf in het najaar van 2020 is.

In de voorliggende Meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de corona effecten niet verwerkt. Wij beschouwen deze effecten als incidenteel. Wij vertrouwen erop dat deze volledig worden gecompenseerd door een tegemoetkoming van het Rijk. Inmiddels zijn twee compensatiepakketten in 2020 door het Rijk vastgesteld, maar een volledige tegemoetkoming is dit nog niet.

De financiële situatie van Zevenaar was en blijft daarom zeer zorgelijk. Er is maar nauwelijks tot geen ruimte voor nieuw beleid. Het sociale domein vraagt nog steeds om een forse financiële inspanning en een structurele oplossing van het Rijk door een verhoging van de Algemene Uitkering laat op zich wachten. Sterker nog, de aangekondigde algemene herverdeling van de Algemene Uitkering heeft mogelijk grote negatieve effecten voor Zevenaar. Dat maakt het noodzakelijk scherp aan de wind te blijven zeilen en heel terughoudend te zijn met honoreren van voorstellen voor nieuw beleid. Gelukkig is de reservepositie van Zevenaar zodanig dat we er wel in zijn geslaagd extra incidentele middelen vrij te maken voor het Corona Herstelplan. De uitvoering van dit herstelplan en deze meerjarenbegroting vormen de speerpunten voor onze activiteiten in het laatste volledige jaar van deze collegeperiode.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37