Begroting 2021
portal

Programma's

4. Onderwijs

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid).

Wat willen we?

We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.

Ontwikkelingen

In 2021 continueren we de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2036. We continueren de voorbereidingen voor het actualiseren van de gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs (2021/2022).
In 2021 gaan we uitvoering geven aan het Beleidsplan Onderwijskansen 2020-2023. In dit beleidsplan staat het beleid ter voorkoming of verminderen van onderwijsachterstanden bij (jonge) inwoners uit een sociaal-economisch zwakkere positie. Samen met externe partijen hebben we een uitvoeringsagenda opgesteld. De initiatieven uit de uitvoeringsagenda dragen bij aan de doelstellingen uit het beleidsplan. De doelstellingen gaan over voor- en vroegschoolse educatie, doorgaande leerlijn, tegengaan voortijdig schoolverlaten, afstemming passend onderwijs-jeugdzorg en verminderen laaggeletterdheid bij volwassenen.
Op 3 juli 2020 heeft de VNG de handtekening onder de bestuurlijke afspraken met het ministerie OCW over de aanpak laaggeletterheid ingetrokken. Het is op moment van schrijven nog niet duidelijk welke (financiële) gevolgen dit zal hebben voor ons aanbod op het gebied van volwasseneneducatie.

Beleidskaders

·Beleidsnotitie Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen Zevenaar 2018 e.v.
·Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020
·Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020
·Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 Zevenaar
·Nota Vastgoedbeleid gemeente Zevenaar (2016)
·Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar).
-Beleidsnotitie Onderwijs en Jeugd Zevenaar (2015-2019)
- Regionaal Educatie Plan Midden-Gelre 2020
- Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs (2019)
- Beleidsplan Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2020
- Verordening leerlingenvervoer (2018)

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

5.330

3,7 %

Baten

954

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37