Begroting 2021
portal

Programma's

3. Economie

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente.

Wat willen we?

Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Ontwikkelingen

Herstel na coronacrisis.
De gevolgen van de coronacrisis zijn bij veel ondernemers te merken: moeilijkheden bij productie of dienstverlening en verlies van klanten en omzet. Dit leidt tot het afnemen van de werkgelegenheid en het oplopen van de werkloosheid, meer faillissementen en stoppende bedrijven. Deze economische recessie betekent een verslechtering van de economische structuur. De lokale gevolgen zijn nog niet goed in getallen uit te drukken. Samen met de ondernemers proberen we de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. We zetten in op uitvoering van projecten die op korte termijn het meeste effect hebben op werkgelegenheid. Daarnaast blijven we in gesprek met de ondernemers om te bepalen welke strategische keuzes we maken om onze werklocaties en het ondernemersklimaat ook toekomstbestendig te maken.

Economische Agenda Zevenaar.
In 2020 is de Economische Agenda Zevenaar in concept opgesteld. Deze is aanvullend op de Liemers Economische Visie, maar meer gericht op lokale speerpunten en projecten. De koers is samen met ondernemersverenigingen Lindus, MKB Zevenaar, LTO en Ondernemend Zevenaar bepaald. Het definitief uitwerken van een uitvoeringsplan heeft als gevolg van COVID-19 vertraging opgelopen. Hiermee gaan we eind 2020 aan de slag en we verwachten in 2021 met het uitvoeringsplan (inclusief een begroting en financieringsvoorstel) naar de raad te komen.

Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
GS hebben besloten de Ruimtelijke Uitwerking van het RPW gewijzigd vast te stellen. Dit heeft tot gevolg dat de schrapopgave voor de bedrijventerreinen is komen te vervallen. De schrapopgave voor de uitbreidingsruimte van de kantorenbestemming op Mercurion en de uitbreidingsruimte van de bestemming perifere detailhandel (PDV) op Hengelder is niet komen te vervallen. Voor het maken van nadere afspraken hierover gaat de gemeente met de regio en de provincie in overleg.

Beleidskaders

- Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
- Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)
- Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015)
- Liemers Economische Visie (2019)
- Beleidskader Vrijetijdseconomie (2019)
- Economische Agenda Zevenaar (2020)

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

19.370

13,3 %

Baten

18.508

13,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37