Begroting 2021
portal

Financiën

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Specificatie algemene dekkingsmiddelen

Begroting na wijziging 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

Algemene uitkering

68.203

72.223

71.631

71.827

72.197

Lokale heffingen

15.319

16.640

14.708

14.756

14.804

Dividend

528

528

528

563

563

Saldo financieringsfunctie

-333

-723

-732

-352

-596

Overige dekkingsmiddelen

-1.738

-2.040

-1.240

-1.281

-1.391

Onvoorziene uitgaven

-25

-25

-25

-25

-25

Totaal algemene dekkingsmiddelen

81.954

86.603

84.870

85.488

85.552

In bovenstaande tabel staat de algemene uitkering sociaal domein nog genoemd, alleen zijn de bedragen nihil. Hieruit blijkt nu duidelijk de verschuiving van de Uitkering sociaal domein naar de Algemene uitkering.  Vanaf 2015 ontvingen de gemeenten afzonderlijke uitkeringen met betrekking tot de Wet  maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de jeugdhulp en participatie. In het Regeerakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat het grootste deel van deze uitkeringen sociaal domein met ingang van 2019 opgaat in de Algemene uitkering. Deze overheveling vindt budgettair neutraal plaats; dat wil zeggen: iedere gemeente ontvangt binnen de Algemene uitkering het bedrag waarmee zij op basis van eerdere informatie rekening kon houden. Mochten er door de gewijzigde systematiek toch verschillen ontstaan, dan wordt dit gecompenseerd door een zogenaamde suppletie-uitkering.

Vennootschapsbelasting

In Nederland zijn overheidsondernemingen in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Activiteiten of clusters van activiteiten zijn te kwalificeren als Vpb-plichtig als sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, van deelname aan het economisch verkeer en van een winstoogmerk of van structurele overschotten.
Uit een inventarisatie van de activiteiten binnen de reguliere exploitatie blijken in onze gemeente geen Vpb-plichtige (clusters van) activiteiten aanwezig te zijn. Ook de activiteiten op het gebied van de grondexploitatie zijn niet Vpb-plichtig. Aan de voorwaarde van winstoogmerk of structurele overschotten wordt namelijk niet voldaan.
Daarom luidt de conclusie dat onze gemeente niet belastingplichtig is voor de Vennootschapsbelasting. Wij hebben dan ook geen bedrag hiervoor in onze begroting opgenomen.

Onvoorzien

Op taakveld 0.8 Overige baten en lasten van programma 0. Bestuur en ondersteuning is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor het opvangen van in de loop van het begrotingsjaar noodzakelijke nieuwe uitgaven of de onvermijdelijke verhoging van bestaande posten. Voor 2021 en volgende jaren is een raming van € 25.000 beschikbaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37