Begroting 2021
portal

Financiën

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Inleiding

In de bijlage reserves en voorzieningen vindt u een overzicht van de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Vaak zijn deze toevoegingen en onttrekkingen incidenteel. Structurele toevoegingen en onttrekkingen beïnvloeden het structurele saldo van de begroting. Daarom is in het BBV een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen verplicht gesteld. Hieronder treft u het overzicht aan.

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve

2021

2022

2023

2024

Lasten (toevoegingen in reserves)

Wegen

358

358

358

358

Totaal structurele toevoegingen in reserves

358

358

358

358

Baten (onttrekkingen aan reserves)

Algemene reserve

6

19

30

30

Reserves afschrijvingslasten

334

347

316

316

Totaal structurele onttrekkingen aan reserves

340

366

346

346

Saldo toevoegingen minus onttrekkingen

18

-8

12

12

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37