Begroting 2021
portal

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen.

Wat willen we?

We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen

Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen
Zoals bekend, loopt sinds het voorjaar van 2019 een proces om te komen tot versterking van de samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. De stuurgroep "versterking regionale samenwerking" heeft daarvoor een voorstel ontwikkeld, dat nu een consultatieronde voor gemeenteraden en maatschappelijke partners doorloopt. Naar verwachting ligt het in het najaar van 2020 ter besluitvorming voor bij de deelnemende raden.
De regionale samenwerking gaat in de nieuwe opzet € 3,50 per inwoner kosten voor het regionaal bureau, inclusief de bijdrage aan The Economic Board.  Nu is de gemeentelijke bijdrage € 1,88. Voor Zevenaar betekent dit een stijging van de jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 82.250 naar € 153.125, een stijging dus met ruim € 70.000. Daarnaast is de gemeente een bijdrage verschuldigd voor de regionale opgaven, waarvoor de gemeente intekent. Omdat dit bestaande gemeentelijke opgaven zijn, die nu op regionale schaal worden uitgevoerd, is de veronderstelling dat hiervoor de middelen binnen de bestaande budgetten moeten kunnen worden vrij gemaakt. Ten behoeve van de besluitvorming wordt momenteel inzichtelijk gemaakt welke middelen in de Zevenaarse begroting beschikbaar zijn voor de uitvoering van deze opgaven.

Thuiswerkfaciliteiten
Begin 2020 hebben wij de spelregels omtrent thuiswerken vastgesteld. Daarbij hanteerden we een praktische insteek, zonder thuiswerkfaciliteiten of arbovoorzieningen.  Vanwege de corona-crisis zijn we geconfronteerd met de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken. Het thuiswerken en online-vergaderen heeft als gevolg van de Corona-crisis een versnelde ontwikkeling doorgemaakt. Wij verwachten dat voorlopig de anderhalvemetermaatregel (het nieuwe normaal) blijft gelden, waardoor medewerkers maximaal 50% van de werkplekken op kantoor kunnen benutten.  Gelet op de signalen en ervaringen verwachten we dat deels thuiswerken de nieuwe norm wordt. Het kantoor wordt meer een plek waar medewerkers elkaar ontmoeten, overleggen, samenwerken en elkaar coachen. Dit gewijzigde uitgangspunt vraagt een andere wijze van het faciliteren van een thuiswerkplek.

Beleidskaders

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

23.610

16,3 %

Baten

92.961

66,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37