Begroting 2021
portal

Bijlagen

Reserves en voorzieningen - detailoverzicht

Algemene reserve (stand per 1 januari)

(Bedragen x € 1.000)

Nummer

Naam

2020

2021

2022

2023

2024

9000

Algemene reserve

36.541

32.948

33.580

32.962

32.932

De algemene reserve is een buffer om onverwachte tegenvallers en fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen. Daarnaast is de algemene reserve bedoeld als dekking voor risico's. Het gedeelte van de algemene reserve dat niet nodig is als bufferfunctie of voor het afdekken van risico's is vrij aanwendbaar voor bestuurlijke ambities.

Toevoeging

In 2021 storten wij de opbrengst van de Precariobelasting op kabels en leidingen voor een bedrag van € 1.248.000. 2021 is tevens het laatste jaar dat de Precariobelasting geheven mag worden.

Onttrekking

In 2021 onttrekken wij € 550.000 aan de algemene reserve voor de Omgevingswet. Daarnaast worden bedragen onttrokken om de bezuinigingen te behalen t.b.v. doelgroepenvervoer (€ 5.000), versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 2.000), bezuiniging leerlingenvervoer (€ 5.000) en afstoten grafieken kunstcollectie (€ 3.500). Voor het Corona herstelplan wordt € 3.000.000 overgeheveld naar een bestemmingsreserve.
In 2022 onttrekken wij € 550.000 aan de algemene reserve voor de Omgevingswet. Daarnaast worden bedragen onttrokken om de bezuinigingen te behalen t.b.v. versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 2.000), bezuiniging huurderving vermindering spreekuren sociaal raadsliedenwerk (€ 7.000) en huurderving Volksuniversiteit (€ 10.000).  In 2023 onttrekken wij bedragen om de bezuinigingen te behalen t.b.v. versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 2.000) , bezuiniging huurderving vermindering spreekuren sociaal raadsliedenwerk (€ 7.000) en huurderving Volksuniversiteit (€ 21.000).  

Totaal algemene reserve

36.541

32.948

33.580

32.962

32.932

Bestemmingsreserves (stand per 1 januari)

(Bedragen x € 1.000)

Nummer

Naam

2020

2021

2022

2023

2024

9003

Visie en planvorming station Zevenpoort

31

15

0

0

0

In 2013 en 2014 is in totaal € 70.000 beschikbaar gesteld voor visie en planvorming station Zevenpoort.

Onttrekking

De kosten die we in de afgelopen jaren gemaakt hebben voor dit project zijn grotendeels toe te schrijven aan onderzoeken en aan de inzet van vakspecialisten die niet intern in de organisatie aanwezig waren. De onderzoeken hebben zich met name gericht op de haalbaarheid en levensvatbaarheid van het station. We hebben specialisten ingeschakeld voor advies over treindiensten. We gaan in 2021 nog uitgaven doen  die verband houden met het afronden van de onderzoeken en het contact hierover met de provincie.

9008

Verhuizing peuterspeelzaalwerk

24

0

0

0

0

In 2017 is een claim op de Algemene reserve voor de verhuizing van het peuterspeelzaalwerk omgezet in een aparte reserve.

Onttrekking

De nieuwe IKC locatie aan de Platanenlaan is in 2020 opgeleverd. De bestemmingsreserve voor de verhuizing is in 2020 aangewend.

9009

Fricties bezuinigingen vernieuwingskosten

262

0

0

0

0

Deze reserve is ingesteld om noodzakelijke vernieuwingskosten in het kader van eerder genomen efficiencymaatregelen te kunnen doen. Het gaat om de vorige bezuinigingsronde "Zevenaar van Morgen" In de Nota reserves en voorzieningen 2018 is deze reserve herbestemd voor een viertal projecten uit de Kadernota 2018-2022; ondersteuning Wet normalisering ambtenaren (€ 54.000), doorontwikkeling Planning & control (€ 50.000), Project "basis op orde" (€ 75.000) en ondersteuning invoering veranderen grondslag WOZ (€ 50.000). Na besteding voor deze projecten wordt het restant van de reserve in 2020 toegevoegd aan de algemene reserve.

Onttrekking

In 2020 volgen onttrekkingen voor:
ondersteuning Wet normalisering ambtenaren / WNRA  (€ 27.000) en Project "basis op orde" (€ 75.000).
Het restant van € 160.000 valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

9013

Nazorg complexen grondexploitaties

115

115

115

115

115

Deze reserve is ingesteld om extra kosten voor onder andere onderhoud aan wegen, groen, riool etc. na het afsluiten van grondexploitaties te bekostigen. In de Nota reserves en voorzieningen is besloten om de budgetten voor onderhoud na het afsluiten van grondexploitaties direct in de meerjarenbegroting op te nemen. Het saldo van de reserve is in de Nota reserves en voorzieningen herbestemd om in 2019 te gebruiken voor het onderhoud van de Tol.

9017

Afval

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve bedoeld om schommelingen in de uitgaven/inkomsten van afvalverwijdering te egaliseren en zo wisselende tarieven te voorkomen.

9018

Riolering

481

481

481

481

481

De egalisatiereserve is bedoeld om schommelingen in de jaarlijkse exploitatiekosten van riolering te egaliseren en zo wisselende tarieven te voorkomen.

9024

Automatisering

81

0

0

0

0

Deze reserve is ingesteld in de voormalige gemeente Rijnwaarden en werd gebruikt ter egalisatie van de kosten voor automatisering. In Zevenaar werd niet met een egalisatiereserve gewerkt.

Onttrekking

In 2020 wordt € 25.000 aan de reserve onttrokken voor de inrichting van de digitale belastingbalie. Het restant van € 56.291 valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

9031

Bestemmingsplannen

196

92

92

92

92

De bestemmingsreserve is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de kosten voor het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, maar ook voor kosten die te maken hebben met de procedurele afhandeling.

Onttrekking

De geplande uitgaven voor bestemmingsplannen buitengebied (€ 104.100) hebben in 2019 nog niet plaatsgevonden. Het bedrag blijft in de reserve beschikbaar. Na het realiseren van de bestemmingsplannen buitengebied zal het restant van de reserve toegevoegd worden aan de algemene reserve.

9032

Wegen

1.120

1.479

1.837

2.195

2.554

In 2016 is deze reserve in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de voorziening wegen. Deze voorziening wegen moest volgens de BBV-voorschriften worden opgeheven, omdat er geen actueel beheersplan meer aanwezig was. Na vaststelling van een beheersplan wegen van de nieuwe gemeente Zevenaar wordt deze reserve weer overgeboekt naar de voorziening wegen.

Toevoeging

Het budget dat voorheen in de voormalige gemeente Rijnwaarden in de voorziening groot onderhoud wegen werd gestort wordt nu jaarlijks aan de reserve toegevoegd .

9046

Statushouders

101

101

101

101

101

In 2016 en 2017 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor opvang en huisvesting van statushouders in de voormalige gemeente Rijnwaarden. De kosten volgen deels in de jaren erna. In 2019 en 2020 zijn extra (incidentele) gelden ontvangen ter voorbereiding op de nieuwe 'Wet inburgering' en voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen. Deze middelen worden ingezet voor dekking van de kosten i.v.m. voorbereiding en begeleiding in de jaren 2020 en verder in afwachting van de nieuwe wet met bijbehorende regelgeving/financiering.

9047

Onderhoud gebouwen

66

66

66

66

66

In 2017 is het restant van de voorziening onderhoud gebouwen Rijnwaarden overgeboekt naar de bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen, omdat er voor groot onderhoud gebouwen geen actueel onderhoudsplan meer was.
De reserve is bedoeld voor groot onderhoud van de gebouwen van de voormalige gemeente Rijnwaarden.

9050

Corona-herstelplan

0

2.752

1.742

1.343

1.231

In 2020 is een corona herstelplan 'Sociaal economische injectie Zevenaar' opgesteld. Om de plannen uit dit herstelplan te realiseren is € 3.000.000 overgeheveld vanuit de algemene reserve naar deze bestemmingsreserve.

Toevoeging

Bij de begroting 2021-2024 is vastgesteld dat er € 3.000.000 vanuit de algemene reserve wordt gestort.

Totaal bestemmingsreserves

2.476

5.101

4.433

4.393

4.639

Bestemmingsreserves afschrijvingslasten
(stand per 1 januari)

(Bedragen x € 1.000)

Nummer

Naam

2020

2021

2022

2023

2024

9004

Plankosten en voorbereiding A15/A12

46

13

0

0

0

9005

Centrummanagement

105

0

0

0

0

9006

Revitalisering Tatelaar fase 2

500

483

467

450

433

9007

Werkzaamheden gemeentehuis

505

505

492

480

467

9012

Snelfietsroute F12

396

356

345

334

323

9021

Onderzoek randweg nabij A15

150

120

117

114

111

9027

Balansverkorting

197

166

155

120

115

9028

Onderwijshuisvesting

309

299

290

280

270

9029

Basisschool 't Scathe

2.128

2.069

2.011

1.952

1.893

9034

De Cirkel/De Duim

603

579

551

524

496

9035

Sportvelden RKPSC

94

81

73

64

56

9036

Fietspad Geitenwaard

100

97

93

90

87

9037

Herinrichting Tengnagelwaard

55

53

51

50

48

9038

Speelvoorzieningen kinderen met beperking

85

79

74

68

62

9039

Brede Blik Giesbeek

1.440

1.368

1.296

1.224

1.153

9040

Verbouw nieuwbouw gemeentehuis

1.419

1.339

1.258

1.178

1.097

Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten

8.132

7.608

7.274

6.927

6.611

Voorzieningen (stand per 1 januari)

(Bedragen x € 1.000)

Nummer

Naam

2020

2021

2022

2023

2024

8002

Pensioenen wethouders

2.488

2.508

2.528

2.548

2.568

Voor de huidige en voormalige wethouders van de (voormalige) gemeente Zevenaar en de voormalige gemeente Rijnwaarden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is de zogenaamde rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente.

Toevoeging

Op begrotingsbasis voegen wij jaarlijks € 100.000 toe aan de voorziening. Afhankelijk van de rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente, kan achteraf bij het opmaken van de jaarrekening blijken dat de toevoeging aan de voorziening hoger (of lager) moet zijn.

Onttrekking

Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met een onttrekking van € 80.000 per jaar.

8004

Onderhoud gebouwen

740

717

768

726

892

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen conform het meerjarenonderhoudsplan.

Toevoeging

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie conform het meerjarenonderhoudsplan.

Onttrekking

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse onttrekking conform het meerjarenonderhoudsplan.

8006

Openbare verlichting

209

235

261

137

163

Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke onderhoud aan de openbare verlichting op te vangen.

Toevoeging

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse storting op basis van het meerjarenonderhoudsplan.

Onttrekking

De werkelijke uitgaven van geplande onderhoudswerkzaamheden.

8007

Wegen

13

347

115

117

118

Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot onderhoud aan de wegen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplanning. Na het vaststellen van de geharmoniseerde meerjarenonderhoudsplanning wordt de reserve wegen van de voormalige gemeente Rijnwaarden naar deze voorziening overgeheveld.

Toevoeging

Conform meerjarenonderhoudsplan (wegenbeleidsplan)

Onttrekking

Conform meerjarenonderhoudsplan (wegenbeleidsplan)

8008

Bruggen

12

2

4

7

24

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan bruggen conform het meerjarenonderhoudsplan.

Toevoeging

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan doteren wij jaarlijks een bedrag van € 17.500 aan deze voorziening.

Onttrekking

De werkelijke uitgaven van geplande onderhoudswerkzaamheden.

8009

Begraafplaatsen

59

68

77

86

95

Deze  voorziening is gevormd in de voormalige gemeente Zevenaar.  De voorziening is voor het egaliseren van meerjarige periodieke onderhoudskosten. Het onderhoud aan de begraafplaatsen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan.

Toevoeging

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan doteren wij jaarlijks aan deze voorziening.

Onttrekking

De werkelijke uitgaven van geplande onderhoudswerkzaamheden.

8010

Riolering

3.558

3.599

3.618

3.744

4.501

Voorziening voor toekomstige vervangingen van riolering.

Toevoeging

Het gedeelte in het tarief rioolheffing dat bestemd is voor de vervangingsinvesteringen aan het rioolstelsel wordt jaarlijks gedoteerd aan de voorziening vervangingsinvesteringen riolering.

Onttrekking

De voorziening wordt uitsluitend ingezet voor vervangingsinvesteringen op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

8012

Aanspraken overstromingen Riverparc

122

124

127

129

131

Deze voorziening dient om de aanspraken op schades van derden die het gevolg zijn van eventuele overstromingen in Riverparc te financieren. Als de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) de hoogte van de oever aanpast aan de norm of als de oever door andere omstandigheden voldoet aan de norm, wordt de bijdrage inclusief de opgebouwde rente terugbetaald aan de SWR.

8013

Wachtgelden wethouders

185

44

44

44

44

Na het aftreden van burgemeester en wethouders hebben bestuurders recht op een wachtgelduitkering. Hiertoe is bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, wordt jaarlijks bij de 2e Voortgangsrapportage bekeken of een aanvulling nodig is in de voorziening.

Toevoeging

Jaarlijks bij de 2e voortgangsrapportage wordt aan de hand van de actuele wachtgeldverplichtingen bekeken welke storting nodig is om per balansdatum aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
In 2020 doen wij een storting van € 62.500.

Totaal voorzieningen

7.385

7.644

7.542

7.538

8.537

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37