Begroting 2021
portal

Financiën

Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

tableCell14

tableCell15

tableCell16

tableCell17

tableCell18

Primitieve begroting 2020-2023

135.420

118.817

118.564

117.946

117.896

1e Voortgangsrapportage 2020

848

626

1.615

405

405

Kaderbrief 2021

Wijziging tot de begroting 2021-2024

-12

-526

-526

-526

-526

Totale baten tot de begroting

136.256

118.918

119.654

117.825

117.775

Mutaties in deze begroting (baten)

1. Autonome ontwikkelingen

0

21.346

10.341

5.069

-2.745

Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten

0

-307

-307

-307

-134

Dividend Vitens

0

-35

-35

0

0

Actualiseren Budgetten Inkomensvoorziening (BUIG)

0

1.585

685

-15

-415

Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2020

0

3.140

3.660

3.250

3.620

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

0

-6

-6

-6

-9

Autonome mutaties onderwijshuisvesting

0

-1

-1

-1

-1

Actualisering huuropbrengsten locaties kinderopvang

0

9

9

9

9

Actualiseren diverse budgetten sport

0

13

13

13

13

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Bedrijven obv herziening 01-01-2020

0

15.392

5.457

804

-4.086

Precariobelasting kabels en leidingen

0

229

0

0

0

Salarissen ambtelijke organisatie

0

32

32

32

32

Inflatie opbrengsten belastingen

0

288

288

288

288

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Wonen obv herziene grex 01-01-2020

0

471

548

1.003

-2.066

Wijzigingen grex Babberich obv herziene grex 01-01-2020

0

535

-2

-2

3

2. Actualisatie bestaand beleid

0

-342

-342

-294

-246

Mutaties afvalstoffenheffing 2021

0

-342

-342

-342

-342

OZB-woningen areaaluitbreiding

0

0

0

48

96

5. Coronaeffecten

0

454

0

0

0

Oninbaar en kwijtschelding 2021

0

144

0

0

0

Parkeerbelasting

0

-50

0

0

0

Tweede compensatiepakket coronacrisis

0

360

0

0

0

Totaal gemuteerde baten

0

21.458

10.000

4.776

-2.991

Totale baten in deze begroting

136.256

140.376

129.653

122.601

114.784

Primitieve begroting 2020-2023

139.034

120.797

120.709

117.874

117.825

1e Voortgangsrapportage 2020

2.908

197

685

187

187

Kaderbrief 2021

Wijzigingen tot de begroting 2021-2024

-16

-626

-626

-631

-631

Totale lasten tot de begroting

141.926

120.367

120.767

117.429

117.380

Mutaties in deze begroting (lasten)

1. Autonome ontwikkelingen

0

21.165

9.772

5.403

-2.466

Gevolgen nieuwe tarieven Wmo

0

420

420

420

420

Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten

0

-107

-107

-107

-109

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland

0

13

13

13

13

Bijdrage aan de GR ODRA

0

4

4

4

4

Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling VGGM

0

33

33

33

33

Bijdrage aan de GR SDL / RSD

0

-85

-7

-7

-7

Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)

0

-125

-125

-125

-125

Actualiseren diverse budgetten minimabeleid

0

205

105

105

105

Bijdrage SDL voor I&A / Inkoop

0

205

205

205

205

Stelpost inflatie 2021

0

1.079

1.079

1.079

1.079

Bijdrage GR VGGM brandweer

0

54

54

54

54

Bijdrage aan het Streekarchief (SALD)

0

8

8

-21

-21

Actualiseren Budgetten Inkomensvoorziening (BUIG)

0

2.189

1.289

539

139

Bijdrage aan de BVO DRAN

0

129

229

346

432

Stijging tarieven 2021 Wmo en Jeugd

0

668

668

668

668

Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2020

0

30

30

30

30

Stelpost groei 2021-2024

0

350

450

550

660

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

0

-577

-863

-375

-42

Autonome mutaties onderwijshuisvesting

0

25

25

25

25

Invoering nieuwe Wet Inburgering

0

58

128

141

141

Aanpassingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

0

72

72

0

0

Actualiseren budget Participatiewet

0

-27

-16

-26

16

Actualiseren diverse budgetten sport

0

-15

-15

-15

-7

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Bedrijven obv herziening 01-01-2020

0

15.326

5.590

979

-4.042

Salarissen ambtelijke organisatie

0

199

199

199

199

Vergoedingen raad- en commissieleden

0

24

24

24

24

Salarissen College van B&W

0

0

0

0

0

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Wonen obv herziene grex 01-01-2020

0

694

751

1.139

-1.891

Wijzigingen grex Babberich obv herziene grex 01-01-2020

0

580

43

39

45

Dekkingsplan - Stelpost inflatie 2021

0

-262

-512

-512

-512

2. Actualisatie bestaand beleid

0

-394

-364

-329

-322

Voortzetten Regionaal Programma Werklocaties

0

10

10

10

10

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren

0

32

32

32

32

Mutaties afvalstoffenheffing 2021

0

-342

-342

-342

-342

Meerjarenonderhoudsplan sportaccommodaties

0

18

18

18

18

Fiscale handhaving parkeren

0

32

32

32

32

Investeringen openbare werken

0

20

50

50

57

Invoering nieuw lokaal maatwerkproduct

0

-200

-200

-200

-200

Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen

0

35

35

70

70

3. Nieuw beleid

0

185

11

11

11

Onderzoek naar warmtenet stad Zevenaar

0

150

0

0

0

Formatie afhandeling WOB-verzoeken (niet gehonoreerd)

0

120

120

0

0

Ambtelijke capaciteit Turmac Cultuurfabriek (niet gehonoreerd)

0

106

106

106

106

Toiletvoorziening zwem- en viswater Breuly

0

10

11

11

11

Dekkingsplan - Formatie afhandeling WOB-verzoeken

0

-120

-120

0

0

Dekkingsplan - Ambtelijke capaciteit Turmac Cultuurfabriek

0

-106

-106

-106

-106

Haalbaarheidsonderzoek herinrichting sportpark Hengelder

0

25

0

0

0

5. Coronaeffecten

0

2.790

1.975

1.000

0

Oninbaar en kwijtschelding 2021

0

144

0

0

0

Bijdrage aan medewerkers voor thuiswerkfaciliteiten

0

61

0

0

0

Inkomensregelingen

0

675

575

290

0

Extra schoonmaakkosten

0

40

0

0

0

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona

0

1.870

1.400

710

0

6. Herstelplan

248

1.011

399

112

0

Vervolg traject 'Wijk van de Toekomst' Angerlo

0

100

0

0

0

Ondersteuning verenigingsleven

0

105

105

0

0

Compensatie van private sportaccommodaties

25

0

0

0

0

Intensivering stimulatie verdere samenwerking sportverenigingen

0

10

0

0

0

Uitstel bezuiniging Kunstwerk!

0

0

45

45

0

Incidentele subsidie om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden.

50

0

0

0

0

Expertise inhuren schuldhulpverlening aan ondernemers

0

21

0

0

0

Werken aan werk in Gelderland/ Perspectief op werk/ Uitvoeringsagenda 2.0

5

21

0

0

0

Pilot instapbanen

33

33

33

0

0

Caleidoz, uitstel bezuiniging

0

0

67

67

0

Versnellen verduurzaming gebouwen gemeentelijke organisatie

13

147

0

0

0

Centrum Zevenaar

20

90

90

0

0

Digitaliseringsvouchers voor klein MKB & ZZP’ers

17

17

17

0

0

Herinrichting van de Markt (horecaconcentratiegebied) in Zevenaar in 2021

0

350

0

0

0

Uitvoerings- en investeringsagenda Toeristisch Toekomst Perspectief (TTP)

0

15

0

0

0

Toeristisch marketingplan Liemers

9

9

9

0

0

IVN-cursus Gastheer van het landschap

0

25

0

0

0

Dienstverlening 1,5 meter team

13

13

13

0

0

Versterking logistieke hotspot EMZ

20

20

20

0

0

Update toeristische bebording

3

20

0

0

0

Parkeerplaatsen bij TOP Huis Aerdt

0

15

0

0

0

Regionaal plan gastheerschap

10

0

0

0

0

Duurzame mondkapjes

30

0

0

0

0

Totaal gemuteerde lasten

248

24.757

11.793

6.197

-2.777

Totale lasten tot de begroting

142.174

145.124

132.560

123.626

114.603

Resultaat voor bestemming

-5.918

-4.748

-2.907

-1.026

181

Onttrekkingen

Primitieve begroting 2020-2023

1.820

1.088

1.088

474

474

1e Voortgangsrapportage 2020

1.484

-11

-23

0

0

Kaderbrief 2021

Wijzigingen tot de begoting 2021-2024

53

0

0

0

0

Meerjarenbegroting 2021-2024

3.248

979

380

64

-48

Totaal onttrekkingen reserves

6.605

2.056

1.444

538

426

Toevoegingen

Primitieve begroting 2020-2023

2.029

1.659

411

411

411

1e Voortgangsrapportage 2020

27

0

0

0

0

Kaderbrief 2021

Wijzigingen tot de begroting 2021-2024

57

27

27

27

27

Meerjarenbegroting 2021-2024

3.000

0

0

0

0

Totaal toevoegingen reserves

5.112

1.686

438

438

438

Saldo reserve mutaties

1.493

370

1.006

100

-12

Resultaat na bestemming

-4.425

-4.379

-1.901

-926

169

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Gevolgen nieuwe tarieven Wmo
De Wmo zorgproducten zijn opnieuw aanbesteed. De nieuwe tarieven gaan in per 1-7-2020. De nieuwe tarieven zorgen voor een verhoging van de totale Wmo-kosten met afgerond € 420.000. Met name de kosten voor Hulp bij het Huishouden stijgen door de nieuwe tarieven met afgerond € 586.000. Bij de Wmo-begeleiding zijn enkele tarieven verlaagd, waardoor hier de kosten worden verlaagd met ongeveer € 166.000. Per saldo een structureel effect van € 420.000.

Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten
In 2014 is besloten om de geldigheidsduur van reisdocumenten voor personen ouder dan 18 jaar van 5 jaar te verhogen naar 10 jaar.  Het effect van deze maatregel wordt nu zichtbaar. Tevens is besloten dat de gemeente geen leges meer in rekening mag brengen voor de vermissing van documenten. Deze maatregelen leveren voor de jaren 2021 tot en met 2023 een negatief effect op van € 200.000. Omdat in 2024 een groot aantal reisdocumenten verlopen, is het nadeel voor dat jaar € 25.000.

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland
De bijdragen, voor de diverse modules, aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) voor deelnemende gemeenten is aangepast aan de raming zoals opgenomen in de concept begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling.

Bijdrage aan de GR ODRA
Vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is de begroting 2021 toegestuurd. De totale kosten van het regulier werkpakket van de ODRA komen in 2021 uit op € 632.000. Dat is een verhoging van € 3.800 ten opzichte van de laatste raming. De verhoging wordt veroorzaakt door de indexering van de loonkosten.

Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling VGGM
De bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling VGGM voor deelnemende gemeenten is aangepast aan de raming zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling.

Bijdrage aan de GR SDL / RSD
Op basis van de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers v.w.b. de exploitatielasten van de Regionale Sociale Dienst (RSD) wordt de verdeling over de diverse budgetten binnen het sociaal domein geactualiseerd

Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)
In november 2019 is de begroting 2020, inclusief meerjarenverwachting voor 2021 e.v., vastgesteld van de GRHVOL. In afwachting van de (concept) meerjarenbegroting 2021 van de GRHVOL stemmen we de ramingen in onze begroting 2021-2024 hier op af.

Actualiseren diverse budgetten minimabeleid
Op grond van de werkelijke lasten 2019 (jaarrekening) en de ontwikkelingen in het eerste kwartaal 2020 actualiseren we de diverse budgetten voor het minimabeleid. De trend van toename van bekendheid en gebruik van minimaregelingen zet zich door en daarmee ook de kosten.

Bijdrage SDL voor I&A / Inkoop
Uitgangspunten voor de begroting van de RID zijn de vastgestelde I-visie en I-strategie. Volgens deze begroting gaat de gemeente Zevenaar in 2021 € 2.484.000 betalen.  De ramingen zijn verhoogd met voornamelijk de reguliere loon- en prijsindex. Daarnaast heeft met ingang van 2020 een verschuiving plaatsgevonden van 0,8 fte voor informatiebeveiliging van de RSD naar de RID. Voor de SDL als totaal heeft deze verschuiving geen effect.  De bijdrage aan de SDL voor team inkoop in 2021 is becijferd op € 137.000.

Stelpost inflatie 2021
De Algemene Uitkering is gebaseerd op prijspeil 2021. Dit betekent dat bij alle andere begrotingsposten rekening moet worden gehouden met een prijsstijging (inflatie). Deze wordt geraamd op € 774.000. Daarnaast houden we rekening met verhoging van de eigen inkomsten. De stijging van de inkomsten wordt ook gebruikt om de inflatiestijging bij de uitgaven te dekken. Deze stijging van € 305.000 wordt opgeteld bij de stelpost. De stelpost is ingezet voor salarisstijging bij personeel en bestuur voor € 567.000. Het restant wordt ingezet voor overige kostenstijgingen.Door de raad is besloten om een deel van de stelpost in te zetten voor het dekkingsplan.

Bijdrage GR VGGM brandweer
In de begroting 2021-2024 van VGGM is de bijdrage voor het onderdeel Veiligheid - Brandweer vastgesteld op € 2.474.000. De raming is bijgeplust met loon- en prijsindex. De incidentele korting op de inwonerbijdragen zoals deze was opgenomen in de ontwerpbegroting (raadsvergadering 4 maart 2020) is naar aanleiding van het besluit in het AB komen te vervallen.

Bijdrage aan het Streekarchief (SALD)
Naast de reguliere loon- en prijsindex is rekening gehouden met uitbreiding van de archief assistent voor 0,39 fte (14 uren per week). De nieuwe reguliere bijdrage voor Zevenaar in 2021 is € 134.000. In 2021 en 2022 is rekening gehouden met een incidentele verhoging van € 29.000 voor de ontwikkeling naar een digitaal E-depot.

Dividend Vitens
Vitens voldoet niet aan de continuïteitsdoelstelling van een solvabiliteit van minimaal 30% Conform het financieel beleid is daarom in 2020 geen dividend uitgekeerd. De financiële ratio’s van de onderneming staan onder druk door verplichte verlaging van het toegestane bedrijfsresultaat en het hogere investeringsniveau. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat Vitens geen dividend uit keert. In relatie tot deze ontwikkelingen onderneemt Vitens acties om op de middellange termijn weer perspectief te krijgen op verbetering van de financiële ratio’s en de dividenduitkering die daarmee samenhangt.

Actualiseren Budgetten Inkomensvoorziening (BUIG)
Rekening houdend met de werkelijke inkomsten en uitgaven over 2019 voor de BUIG (gebundeld budget inkomensdeel) en op grond van de voorlopige bijdrage voor 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten autonome ontwikkeling van de uitkeringslasten voor 2020 actualiseren wij zowel de inkomsten als de uitgaven. Per saldo bedraagt het nadeel in 2021 € 604.000.

Bijdrage aan de BVO DRAN
De komende jaren groeit het tekort op het doelgroepenvervoer als het huidige beleid niet wordt aangepast. In de kaderbrief 2021-2024 is daarbij uitgegaan van de vervoersontwikkelingen uit de begroting van de BVO DRAN. In de businesscase zijn op basis van demografische ontwikkelingen de verwachte vervoersontwikkelingen specifiek voor de gemeente Zevenaar berekend.  Deze ontwikkelingen laten een gunstiger beeld zien. Het vervoer vanuit de Wmo en dagbesteding stijgt naar verwachting met 6%. Het vervoer vanuit de Jeugdwet en Leerlingenvervoer zal naar verwachting hetzelfde blijven en stijgt dus 0%. Het tekort in 2021 komt nu uit op € 129.000 (was € 290.000) en loopt nu op tot € 432.000 in 2024 (was € 1.073.000.De beleidsmaatregelen die in de businesscase genoemd worden kunnen zorgen voor een verdere daling van het bovengenoemde tekort. Op dit moment worden de maatregelen doorgerekend om te onderzoeken of deze ook echt de beoogde kostenbeheersing bewerkstelligen.

Stijging tarieven 2021 Wmo en Jeugd
Vanaf 1 januari 2021 zullen de tarieven binnen de zorg stijgen. Gemiddeld verwachten wij een stijging van 3%. Deze autonome stijging zorgt voor een totale bijstelling van afgerond € 668.000. Een deel van het accres en de extra gelden voogdij en medicijngebruik in de algemene uitkering zijn mede bedoeld voor compensatie van deze kostenstijgingen.

Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2020
Het effect van de meicirculaire 2020 op de begroting 2021 - 2024 bedraagt voor het jaar 2021 ca. € 3.140.000, oplopend naar ca. € 3.620.000 in 2024.De analyse van deze bedragen luidt als volgt:- Accresontwikkeling: 2021 € 1.420.000; 2024 € 2.440.000.- Opschalingskorting: 2021 € 0; 2024 -/- € 320.000.- Ontwikkeling uitkeringsbasis: 2021 -/- € 440.000; 2024 -/- € 1.070.000.- Chronisch medicijngebruik: 2021 € 550.000; 2024 € 640.000.- Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik: 2021: € 530.000; 2024 € 490.000.- Overige hoeveelheidsverschillen: 2021 € 350.000; 2024 € 660.000.- Participatie: 2021 € 70.000; 2024 € 40.000.- Voogdij/18+: 2021: € 600.000; 2024 € 600.000.- Inburgering: 2021: € 60.000; 2024 € 140.000.Totaal 2021 € 3.140.000; 2024 € 3.620.000.Een deel van het accres en de extra gelden wegens Voogdij/18+ en het medicijngebruik zijn mede bedoeld ter compensatie van kostenstijgingen op programma 6 Sociaal domein.

Stelpost groei 2021-2024
De post “Overige hoeveelheidsverschillen” in de Algemene Uitkering wordt geheel veroorzaakt door een stijging van de woningbouwaantallen. De inkomsten vanuit de Algemene Uitkering zijn dus verhoogd vanwege de stijgende woningbouw. De kosten in de meerjarenbegroting zijn echter niet gecorrigeerd voor stijgende aantallen woningen en als gevolg daarvan stijgende aantallen inwoners. Door het opnemen van deze stelpost houden we hiermee rekening. Momenteel zijn wij bezig met het concretiseren van de verdeling van deze stelpost. Een voorstel hiervoor wordt voorgelegd aan de raad.

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.

Autonome mutaties onderwijshuisvesting
In december 2019 is bij het beschikbaar stellen van het krediet voor de huisvesting van de Sterrenschool eveneens besloten om een jaarlijks structureel budget van € 20.000 voor gymvervoer beschikbaar te stellen. Daarnaast is rekening gehouden met de hogere lasten voor huisvesting in verband met de extra verhoging van de onroerendezaakbelastingen.

Invoering nieuwe Wet Inburgering
Via de algemene uitkering ontvangen we voor de invoering, per 1 juli 2021, van de nieuwe Wet Inburgering bijdragen in de invoerings-/uitvoeringskosten. In deze meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de in de meicirculaire 2020 opgenomen (te verwachten) structurele uitvoeringskosten.

Actualisering huuropbrengsten locaties kinderopvang
De aanpassingen betreffen de reguliere indexering, nieuwe en aanpassingen in bestaande huurovereenkomsten.

Aanpassingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) wordt per 1 januari 2021 aangepast en vroegsignalering van schulden is dan een wettelijke taak van gemeenten. Wij hebben met de pilot 'Schuldenvrij' ervaring opgedaan met het vroegtijdig benaderen van inwoners met beginnende financiële problemen. De aangepaste WGS gaat echter een stap verder en stelt het verplicht voor gemeenten om gegevens over betalingsachterstanden uit te wisselen met zorgverzekeraars, energie- en waterleveranciers, woningcorporaties en om als gemeente hierop actie te ondernemen door contact op te nemen met de betreffende inwoners. Het rijk stelt hier vooralsnog geen extra middelen voor beschikbaar aan gemeenten. De inschatting is dat wij hier extra uitvoeringscapaciteit voor nodig hebben, aangezien het een uitbreiding van taken betreft. Om die reden vragen wij incidenteel extra middelen voor de komende twee jaar (2021 en 2022). Gedurende deze twee jaar kunnen wij ervaring opdoen met de uitvoering van deze aangepaste Wet en brengen we in beeld wat de structurele effecten hiervan zijn.

Actualiseren budget Participatiewet
De raming van de budgetten die de gemeenten ontvangen via de algemene uitkering voor de uitvoering van de Participatiewet zijn aangepast aan de bedragen uit de meicirculaire 2020.

Actualiseren diverse budgetten sport
De aanpassingen hebben betrekking indexeringen en actualiseren van diverse budgetten. Daarbij is rekening gehouden met de kosten voor het, eens in de 4 jaar, uit te voeren sportdeelname onderzoek en voor de verenigingsmonitor in 2024.

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Bedrijven obv herziening 01-01-2020
De herziene grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven per 01-01-2020 is in voorliggende begroting verwerkt. Het effect van de doorberekening van interne uren en rente vanuit het concern heeft voor het jaar 2021 een positief effect. Voor de jaren daarna zijn deze negatief. Dit komt doordat er minder interne uren kunnen worden doorbelast aan de grondexploitatie wat enerzijds verband houdt met een lagere inspanning omdat de plannen ver gevorderd zijn en daardoor minder uren nodig. Anderzijds heeft het ook te maken met een accentverschuiving van inzet van interne medewerkers naar externe inhuur. De laatste blijkt meer noodzakelijk doordat eigen medewerkers meer worden ingezet op andere (niet-grex) taken en projecten. Het effect van een lagere doorbelasting van interne uren bedraagt structureel € 76.000,-De lagere doorbelasting van rente vanaf 2022 heeft te maken met het verlagen van de boekwaarde van de grex door de grondverkopen. Hierdoor kan minder rente worden toegerekend aan de grex en dienen meer rentelasten te worden toegerekend aan andere taakvelden binnen de begroting. Het effect van de doorbelasting van rente is structureel en bedraagt € 143.000 positief in 2021 maar wordt daarna negatief van gemiddeld € 40.000,-.Deze lagere doorbelastingen hebben een positief effect op de grondexploitaties (wat reeds verwerkt is in het jaarrekeningresultaat 2019) maar een negatief gevolg voor het saldo van de meerjarenbegroting.

Precariobelasting kabels en leidingen
Op basis van de meest actuele opgave van Netwerkbedrijf Liander wordt de opbrengst van precariobelasting op kabels en leidingen in 2021 € 2.291.000.

Salarissen ambtelijke organisatie
De salarissen worden geraamd per afdeling op basis van de vastgestelde formatie. De loonkosten in 2021 worden 1.25% hoger door salarisverhogingen uit de huidige CAO met de looptijd tot 1-1-2021. Daarnaast zijn de salarissen geïndexeerd met 1,5%. De stijging wordt voor een deel gecompenseerd door aframing van de bij de kaderbrief opgevoerde stelpost voor inflatie.

Vergoedingen raad- en commissieleden
De indexatie van de maandelijkse vergoeding voor raads- en commissieleden is gebaseerd op een nieuwe systematiek, vastgelegd in het nieuwe rechtspositiebesluit voor decentrale politieke ambtsdragers.

Salarissen College van B&W
De raming voor salarissen en overige vergoedingen voor het college wordt op de juiste hoogte gebracht. De stijging wordt gecompenseerd door aframing van de bij de kaderbrief 2021 opgevoerde stelpost voor inflatie.

Inflatie opbrengsten belastingen
De belastingen worden in 2021 verhoogd met 1,7% inflatie.

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Wonen obv herziene grex 01-01-2020
De herziene grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen per 01-01-2020 is in voorliggende begroting verwerkt. Het effect van de doorberekening van interne uren en rente vanuit het concern heeft voor de jaren 2021 en verder een negatief effect. Dit komt doordat er minder interne uren kunnen worden doorbelast aan de grondexploitatie wat enerzijds verband houdt met een lagere inspanning omdat de plannen ver gevorderd zijn en daardoor minder uren nodig. Anderzijds heeft het ook te maken met een accentverschuiving van inzet van interne medewerkers naar externe inhuur. De laatste blijkt meer noodzakelijk doordat eigen medewerkers meer worden ingezet op andere (niet-grex) taken en projecten. Het effect van een lagere doorbelasting van interne uren bedraagt structureel € 36.000,-De lagere doorbelasting van rente vanaf 2021 heeft te maken met het verlagen van de boekwaarde van de grex door de versnelde grondverkopen van de afgelopen jaren en in komende tijd. Hierdoor kan minder rente worden toegerekend aan de grex en dienen meer rentelasten te worden toegerekend aan andere taakvelden binnen de begroting. Het effect van de lagere doorbelasting van rente is structureel en bedraagt € 188.000 in 2021 en neemt daarna geleidelijk af.Deze lagere doorbelastingen hebben een positieve invloed op de grondexploitaties (wat reeds verwerkt is in het jaarrekeningresultaat 2019) maar een negatief gevolg voor het saldo van de meerjarenbegroting.

Wijzigingen grex Babberich obv herziene grex 01-01-2020
De herziene grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay per 01-01-2020 is in voorliggende begroting verwerkt. Het effect van de doorberekening van interne uren en rente vanuit het concern heeft voor de jaren 2021 en verder een negatief effect. Dit komt doordat er minder interne uren kunnen worden doorbelast aan de grondexploitatie wat enerzijds verband houdt met een lagere inspanning omdat de plannen ver gevorderd zijn en daardoor minder uren nodig. Anderzijds heeft het ook te maken met een accentverschuiving van inzet van interne medewerkers naar externe inhuur. De laatste blijkt meer noodzakelijk doordat eigen medewerkers meer worden ingezet op andere (niet-grex) taken en projecten. Het effect van een lagere doorbelasting van interne uren bedraagt structureel € 11.000,-De lagere doorbelasting van rente vanaf 2021 heeft te maken met het verlagen van de boekwaarde van de grex door grondverkopen van de afgelopen jaren en in komende tijd. Hierdoor kan minder rente worden toegerekend aan de grex en dienen meer rentelasten te worden toegerekend aan andere taakvelden binnen de begroting. Het effect van de lagere doorbelasting van rente is structureel en bedraagt ca. € 32.000 in 2021 en verder.Deze lagere doorbelastingen hebben een positieve invloed op de grondexploitaties (wat reeds verwerkt is in het jaarrekeningresultaat 2019) maar een negatief gevolg voor het saldo van de meerjarenbegroting.

Dekkingsplan - Stelpost inflatie 2021
In het kader van het dekkingsplan is besloten om de stelpost inflatie 2021 te laten vervallen. Deze dekking gaat volledig in vanaf 2022, in 2021 voor 50%.

2. Actualisatie bestaand beleid

Voortzetten Regionaal Programma Werklocaties
Om overaanbod aan werklocaties in de regio te voorkomen, spraken wij af om de uitgifte van werklocaties op elkaar af te stemmen en te monitoren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). De provincie  ondersteunt dit en heeft het RPW in de provinciale verordening juridisch verankerd. Voor de uitvoering van het RPW (inclusief jaarlijkse monitoring) is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren
Bij de jaarrekening 2019 is gebleken dat de storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren structureel te laag begroot is. Voornamelijk doordat de storting niet is aangepast op stijgende belastingopbrengsten. Daarom wordt vanaf 2020 een percentage (0,5%) van de belastingopbrengsten gestort in de voorziening.

Mutaties afvalstoffenheffing 2021
De nieuwe regeling voor de verwerking en vergoeding van Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) valt gunstig uit voor de gemeente. De vergoeding daalt weliswaar naar € 245,- per ton, maar daartegenover staat dat de verwerkingskosten vervallen. Netto levert dit circa € 275.000,- op jaarbasis op. Hierbij is aangenomen dat de hoeveelheid gescheiden ingezameld PMD niet daalt.De verwerkingskosten van GFT en restafval stijgen echter. Dit levert een nadeel op van € 60.450.De papierprijzen staan wereldwijd onder druk. Voor 2021 en verder houden wij rekening met een daling van de opbrengst met € 50.000.Dit verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing.

Meerjarenonderhoudsplan sportaccommodaties
In de beheer- en exploitatieovereenkomst tussen gemeente en Ataro B.V. is opgenomen dat het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) iedere 5 jaar door Ataro B.V. geactualiseerd moet worden. Ataro B.V. heeft een nieuw MJOP ingediend waar ze vanaf 2021 mee zullen werken. De jaarlijkse kosten van het nieuwe MJOP, om de sportaccommodaties van voldoende kwaliteit te laten zijn, bedragen € 108.000. Ten opzichte van het vorige MJOP is een extra structureel bedrag nodig van € 18.000.

Fiscale handhaving parkeren
Het contract met de huidige uitvoerende partij die de fiscale handhaving uitvoert loopt 31-12-2020 af. Het voornemen is om de fiscale handhaving (2 parkeer Boa’s) formatief onder te brengen bij de afdeling VTH (toevoegen aan de 3 Boa’s Openbare Ruimte). Dat plan wordt sept-okt 2020 nader uitgewerkt om alle consequenties goed in beeld te hebben. I.v.m. een aantal factoren (sollicitatie procedure, functiebeschrijvingen, beëdiging) is het nog onzeker of dit per 1-1-2021 zal kunnen ingaan, daarom blijft de mogelijkheid bestaan om het contract met de huidige uitvoerende partij met 1 jaar te verlengen.De kosten van de fiscale handhaving zijn vrijwel gelijk in beide opties. Deze bedragen jaarlijks €110.000 voor de inzet van 2 parkeercontroleurs 32 uur per week (inzet voorgaande jaren). In de kaderbrief 2021-2024 was voor 2020 al rekening gehouden met gestegen kosten voor handhaving van € 17.500.

Investeringen openbare werken
De aankomende jaren dienen we groot materieel te vervangen wegens technische levensduur. Daarnaast zijn er extra investeringen nodig in 2021 ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet zijnde vervanging van huidig materieel. Dit resulteert in hogere afschrijvingslasten vanaf het jaar 2022, oplopend tot € 37.000 per jaar vanaf 2024.Uit een inventarisatie van ons klein materieel is gebleken dat het exploitatiebudget voor vervanging structureel € 20.000 te laag is. Klein materieel (onder € 25.000 ) wordt niet geinvesteerd en afgeschreven, maar komt direct ten laste van het exploitatiebudget.

OZB-woningen areaaluitbreiding
Aanvankelijk was op deze post al rekening gehouden met de verwachte waardeontwikkeling van de woningen en met de stijging van het woningaantal in de jaren 2020 en 2021. Door middel van deze aanpassing worden ook de gevolgen van de geplande woningbouw in de jaren 2022 en 2023 verwerkt.

Invoering nieuw lokaal maatwerkproduct
Er is een nieuw lokaal maatwerkproduct ingekocht met betrekking tot de Hulp bij het Huishouden. De inzet van dit product heeft geen negatieve invloed op de ondersteuning aan onze inwoners. Wel kan door de inzet van dit nieuwe product een bezuiniging worden gerealiseerd van € 200.000.

Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen
Sinds het voorjaar van 2019 loopt een proces om te komen tot versterking van de samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. De nieuwe opzet betekent voor Zevenaar op termijn een stijging van de jaarlijkse bijdrage met € 70.000. In de eerste twee jaren draagt de provincie de helft van de kosten van het op te sterten bedrijfsbureau.

3. Nieuw beleid

Onderzoek naar warmtenet stad Zevenaar
Een warmtenet is een aantrekkelijk alternatief voor aardgas waarbij de kosten voor de bewoners in verhouding laag zijn (weinig noodzakelijke aanpassingen in de woningen). Het onderzoek naar een warmtenet in de stad Zevenaar loopt volop. Samen met onze partners (Baston Wonen en de provincie) werken we aan een Plan van Aanpak. We hebben de provincie gevraagd om (financieel) te participeren. Baston Wonen ziet ook de meerwaarde van een warmtenet om de duurzaamheidsdoelstellingen voor de langere termijn te bereiken. Om een vervolg samen met onze partners mogelijk te maken, hebben we begeleiding en procesgeld nodig.

Formatie afhandeling WOB-verzoeken (niet gehonoreerd)
Voor de afhandeling en afdoening van WOB (Wet openbaarheid van bestuur) en AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verzoeken is binnen de gehele organisatie onvoldoende capaciteit beschikbaar. De afhandeling van het stijgend aantal Wob-verzoeken met veelal een bezwaar- en beroepsprocedure, legt een zware druk op de capaciteit van het gehele ambtelijk apparaat. Wij vragen tijdelijke capaciteit aan voor 2021 en 2022. Dit gaat om 1,5 fte (op schaal 10) Evenwel is behoefte aan een structurele oplossing voor het borgen van de afdoening van deze verzoeken. Door de raad is besloten om dit voorstel op te nemen in het dekkingsplan en daarmee niet te honoreren.

Ambtelijke capaciteit Turmac Cultuurfabriek (niet gehonoreerd)
Met de realisatie van het bouwproject Turmac Cultuurfabriek gaan taken vanuit de projectorganisatie over naar de gemeente Zevenaar als eigenaar en verhuurder van het gebouw. Per 1 januari 2021 dragen wij, afhankelijk van de voortgang van het proces, de exploitatie en het beheer over aan Ataro B.V. . De ambtelijke organisatie behoudt structureel taken gerelateerd aan de Turmac Cultuurfabriek. Het gaat onder meer om publiekrechtelijke taken als toezicht en handhaving, verantwoorden staatssteun en aanpassen contracten. Gelet op de complexiteit van de rollen en belangen op verschillende gemeentelijke terreinen is het plan om een centrale functionaris / accounthouder aan te stellen. Door de raad is besloten om dit voorstel op te nemen in het dekkingsplan en daarmee niet te honoreren.

Toiletvoorziening zwem- en viswater Breuly
In 2019 heeft de raad een motie aangenomen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een toiletvoorziening bij waterplas de Breuly. Vanuit de gebruikers van het zwemwater is daar duidelijk behoefte aan. Voor het realiseren van een toiletvoorziening is een investering nodig van € 40.000,-. De vrienden van de Breuly hebben aangekondigd de exploitatie ( onderhoud, schoonmaken en openen en sluiten van de voorziening) niet voor hun rekening te willen nemen. Daarom is er een structurele post opgenomen van €10.000,- per jaar voor het onderhoud van het gebouw.

Dekkingsplan - Formatie afhandeling WOB-verzoeken
In het kader van het dekkingsplan is besloten om het voorstel voor extra formatie in verband met WOB-verzoeken niet te honoreren.

Dekkingsplan - Ambtelijke capaciteit Turmac Cultuurfabriek
In het kader van het dekkingsplan is besloten om het voorstel voor ambteljke capaciteit Turmac Cultuurfavriek niet te honoreren.

Haalbaarheidsonderzoek herinrichting sportpark Hengelder
In de raadsvergadering van 4 november 2020 is het amendement aanvaard (Herinrichting sportpark Hengelder) om in de meerjarenbegroting 2021-2024 een bedrag op te nemen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendige sportvoorziening op sportpark Hengelder inclusief onderzoek naar de herverdeling van de sporthallen over de wijken/basisscholen.

5. Coronaeffecten

Oninbaar en kwijtschelding 2021
We verwachten als gevolg van de Corona-crisis € 144.000 extra kosten voor oninbaar en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De kosten verrekenen wij in de tarieven Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, OZB en Hondenbelasting.

Parkeerbelasting
In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de Corona-crisis.

Bijdrage aan medewerkers voor thuiswerkfaciliteiten
Om het thuiswerken vanuit de werkgever te faciliteren verstrekken wij € 500 per medewerker, uitgaande van  244 medewerkers.  De helft komt voor rekening van 2020, de andere helft voor 2021.

Inkomensregelingen
In de 'Kaderbrief' 2021-2024 is vermeld dat een toename verwacht wordt van het aantal mensen zonder werk met als gevolg een extra financieel nedeel, vanwege hogere uitkeringslasten (BUIG), van € 550.000 voor 2021. In de jaren 2022-2024 bedraagt het nadeel respectievelijk € 450.000 / € 225.000 / € 0. Daarnaast is de in de 'Kaderbrief' verwachte stijging van de kosten van het minimabeleid, op basis van nieuwe inschattingen, naar beneden bijgesteld. In de jaren 2021 t/m 2023 bedraagt het te verwachte extra nadeel respectievelijk € 125.000, (voor de jaren 2021 en 2022) en € 65.000 in 2023.

Extra schoonmaakkosten
Voor 2021 houden we rekening met incidenteel extra schoonmaakkosten van het gemeentehuis en de werkplekken. Contactpunten zoals de koffiecorners en kopieerruimten, bureaus en toiletten worden vaker gereinigd.

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona
In de kaderbrief 2020-2024 zijn de risico's ingeschat voor het sociaal domein. Het risicobedrag is ten opzichte van deze kaderbrief naar beneden bijgesteld, maar nog altijd verwachten wij een meerjarig effect als gevolg van corona.

Tweede compensatiepakket coronacrisis
Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet besloten de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een incidentele verhoging van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds in het jaar 2021 voor onze gemeente van ca. € 360.000.

6. Herstelplan

Vervolg traject 'Wijk van de Toekomst' Angerlo
De pilot Wijk van de Toekomst – Angerlo is in 2019 gestart. Voor de procesbegeleiding hebben we een subsidie van de provincie ontvangen (cofinanciering). Dit traject stopt medio 2021. Eind 2020/begin 2021 levert de regiegroep Angerlo (inwoners van het dorp) een Plan van Aanpak op, dat we in 2021 verder uitwerken en we ter besluitvorming voorleggen. Om een vervolg mogelijk te maken, hebben we voor de voorbereiding van de uiteindelijke uitvoering begeleiding en procesgeld nodig.

Ondersteuning verenigingsleven
Om het verenigingsleven, vrijwilligersorganisaties en de dorpshuizen te ondersteunen en daarmee de toekomstbestendigheid vragen wij een bedrag van € 105.000 voor 2021 en 2022. Deze impuls wordt als volgt verdeeld: - € 30.000 aanvullend subsidiebudget voor sport (p5);- € 10.000 aanvullend voor cultuur (p5);- €  5.000 aanvullend voor EHBO/ Rode Kruis (p6);- € 40.000 aanvullend voor dorpshuizen (ook p6);- € 20.000 aanvullend subsidiebudget voor welzijns- en jeugd- en jongerenverenigingen (p6).

Compensatie van private sportaccommodaties
Stichtingen of verenigingen die zelf een accommodatie bezitten kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 vanuit de rijksoverheid. Deze bijdrage is niet in alle gevallen toereikend. Met een aanvullende bijdrage op basis van maatwerk ondersteunen wij waar nodig. Wij vragen hiertoe € 25.000 budget.

Intensivering stimulatie verdere samenwerking sportverenigingen
Wij stimuleren de samenwerking van sportverenigingen (transitie naar omniverenigingen met samenvoeging van voorzieningen). De coronacrisis versnelt dit proces voor sommige verenigingen. Wij zien dit als een kans en willen dit proces graag faciliteren. Wij werken hierbij samen met maatschappelijke partners, maar hebben ook behoefte aan tijdelijk extra ambtelijke capaciteit. Wij vragen hiertoe een budget van € 10.000 in 2021.

Uitstel bezuiniging Kunstwerk!
De verdiencapaciteit van Kunstwerk! is door de corona crisis flink aangetast en herstelt door de beperkende maatregelen naar verwachting niet op korte termijn. Voor het onderdeel Volksuniversiteit heeft Kunstwerk! een taakstelling om te bezuinigen. De opgelegde taakstelling bemoeilijkt nu het herstel. Voorgesteld wordt daarom om deze taakstelling uit te stellen van 2022 naar 2023. Het hiertoe benodigde budget bedraagt € 45.000 in 2022 en € 45.000 in 2023.

Incidentele subsidie om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden.
Dorpshuizen hebben fors minder omzet gedraaid. Hoewel reserves tot op zekere hoogte toereikend zijn, is een tegemoetkoming wenselijk. We hechten veel belang aan de dorpshuizen en willen het behoud stimuleren Wij willen hiertoe eenmalig € 5.000 per dorpshuis beschikbaar stellen ter ondersteuning. Hiervoor vragen wij voor 2020 een budget van in totaal € 50.000.

Expertise inhuren schuldhulpverlening aan ondernemers
De gemeente heeft geen expertise in huis als het gaat om schuldhulpverlening specifiek voor (zelfstandige) ondernemers. Er zijn bedrijven die expertise hebben om ondernemers in schulden te helpen. De mogelijkheden voor samenwerking met hen willen wij onderzoeken, ook als het gaat om preventie en vroegsignalering van schulden bij ondernemers. Hierbij lopen wij samen op met de RSD de Liemers (onderdeel BBZ) en gemeenten Duiven en Westervoort.

Werken aan werk in Gelderland/ Perspectief op werk/ Uitvoeringsagenda 2.0
Eind 2018 is er in de arbeidsmarktregio Midden Gelderland de intentieverklaring “Strategische Agenda Inclusieve Arbeidsmarkt geformuleerd. Onderdeel van deze Strategische Agenda was een Strategische dynamische Uitvoeringsagenda waarin dertien verschillende actielijnen zijn ondergebracht. Echter, deze 13 actielijnen uit het programma Perspectief op Werk  staan door de coronacrisis onder druk. In heel korte tijd is de arbeidsmarkt gekanteld door de COVID-19 crisis. Wij willen met kracht doorzetten en vragen daarom geld aan de gemeenteraad voor het vergroten van de inzet bij de RSD. Het gaat hier om de inzet van 1 dag per week in de periode oktober 2020 tot en met 2021. Wij stellen voor om hiervoor €50.000 vrij te maken Liemers breed. Voor specifiek Zevenaar is dat € 26.000 verdeeld over 2020 en 2021.

Pilot instapbanen
In het nieuwe beleidsplan sociaal domein hebben wij al als doelstelling opgenomen dat wij onze inwoners in trede 1/2a dat een plan heeft bij de toegang van de gemeente Zevenaar en bekend is bij RSD toeneemt met jaarlijks 3%. Wij willen hen scherp in beeld houden. Hiervoor willen wij een pilot starten voor maximaal 10 personen voor de duur van 3 jaar, in samenwerking met RSD de Liemers en andere partners. Op basis van een voorzichtige schatting schatten wij de kosten van deze pilot in op €100.000. Afspraken hierover met onze partnergemeenten of met de RSD zijn er nog niet.

Caleidoz, uitstel bezuiniging
Caleidoz is één van de organisaties met een bezuinigingsopdracht. Vanaf 2022 gaat het om een verlaging van het reguliere subsidiebedrag met € 67.000, vanaf 2023 met € 134.000. De organisatie staat extra onder druk door de coronamaatregelen. Voorgesteld wordt de bezuinigingsopdracht een jaar op te schuiven, dus vanaf 2023 in te voeren.

Versnellen verduurzaming gebouwen gemeentelijke organisatie
De gemeente Zevenaar heeft als doelstelling om als organisatie in 2025 energieneutraal en 100% aardgasvrij te zijn. Om hier invulling aan te geven moet gestart worden met de eerste verduurzamingsprojecten op gebied van maatschappelijk vastgoed. Wij willen in 2020 voor diverse gemeentelijke panden starten met de planvorming en onderzoeken van de mogelijkheden voor verduurzaming. Hiervoor kan een gecertificeerde partij een Energie Prestatie Advies voor Utiliteitsgebouw (EPA-U scan) i.c.m. een maatwerkadvies opstellen. De planvorming is in 2021 gepland en de uitvoering in de periode 2022- 2024.Bij amendement heeft de raad besloten om de middelen voor de uitvoering (€ 1.240.000) niet te honoreren.

Centrum Zevenaar
We willen een actieplan opstellen voor het centrum Zevenaar in 2020 met aandacht voor: 1. Compact maken van winkelgebied door schuiven met leegstand en functieverschuiving.  2. Uitvoeren  actieplan centrum Zevenaar in 2021 en 2022.Het opstellen van het actieplan ramen we op € 20.000 en de uitvoering hiervan € 180.000.

Digitaliseringsvouchers voor klein MKB & ZZP’ers
Om ondernemers te ondersteunen bij de digitalisering van hun bedrijf (t.b.v. het online vindbaar zijn, een kwalitatieve en veilige website te hebben en indien van toepassing online te kunnen verkopen) stellen wij maximaal 20 vouchers ter beschikking voor een bijdrage van 50% in de kosten voor maximaal € 2.500,-. Hiermee is een bedrag van € 50.000 gemoeid. Deze digitalisering helpt ondernemers in de 1,5 meter economie meer omzet te genereren.

Herinrichting van de Markt (horecaconcentratiegebied) in Zevenaar in 2021
Een opwaardering van de openbare ruimte in het centrum biedt veiligheid, comfort en beleving voor de consument. Dit leidt tot meer bezoekers en uitgaven en dus omzet voor de ondernemers. Deze maatregel moet specifiek meer ruimte voor horecaondernemers bieden. Voor het maken van een ontwerp en de uitvoering hiervan voorzien we een bedrag van € 350.000.

Uitvoerings- en investeringsagenda Toeristisch Toekomst Perspectief (TTP)
We schakelen een procesbegeleider in om de regio Arnhem-Nijmegen te helpen tot een Uitvoerings- en investeringsagenda TTP te komen.  Het gaat om een (nog gezamenlijk te bepalen) selectie van projecten uit de uitvoeringsparagraaf die we kwalificeren als "laaghangend fruit". Daarmee kunnen we meteen een aanzet geven en de sector ondersteunen. Wij vragen voor 2021 een budget van € 15.000.

Toeristisch marketingplan Liemers
We gaan acties oppakken die voortkomen uit het toeristisch marketingplan Liemers. De uitvoering van deze acties vraagt in totaal € 50.000. Dit geldt voor de Liemers. Specifiek voor Zevenaar betekent dit een bedrag van € 25.850, verdeelt over de jaren 2020 t/m 2022.

IVN-cursus Gastheer van het landschap
In het programma Gastheer van het Landschap worden recreatieondernemers toegerust met kennis van het eigen gebied, en krijgen ze kennis van elkaars aanbod. Ook wordt gezamenlijk gewerkt aan innovatieve ideeën, producten en arrangementen, zoals een beleefweekend.  Als Gastheer van het Landschap weten de ondernemers wat er in de eigen omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur(historie). Voor deze cursus vragen wij voor 2021 € 25.000.  Na 2021 wordt commitment vanuit de ondernemers gevraagd en zullen de ondernemers bijdragen aan de kosten.

Dienstverlening 1,5 meter team
We stellen een gemeentelijk interdisciplinair team samen, dat ondernemers en instellingen kan ondersteunen op het gebied van regelgeving en adviseren over ondersteunende maatregelen. Voor de samenstelling van dit team is een bedrag van € 40.000 gewenst. Dit zetten we in verdeeld over de jaren 2021-2023.

Versterking logistieke hotspot EMZ
We willen de positie versterken van de logistieke hotspot EMZ (Emmerich, Montferland, Zevenaar). Daarom gaan we investeren in branding om maximaal te profiteren van trends als netwerken en online platformen. Hierbij is uitgegaan van  € 60.000 voor de drie gemeenten, dus € 20.000 voor Zevenaar.

Update toeristische bebording
Het aanbod maken wij duidelijker en aantrekkelijker voor toeristen hetgeen een goede doorstroming bevordert. We starten hiermee in 2020 en voeren dit verder uit in 2021.

Parkeerplaatsen bij TOP Huis Aerdt
Het Toeristisch Overstap Punt bij Huis Aerdt is populair bij fietsers en wandelaars. Het voorstel is een parkeermogelijkheid re realiseren. De kosten zijn ± € 15.000 en de uitvoering is gepland voor 2021.

Regionaal plan gastheerschap
Gastheerschap gaat over de toeristische informatie en inspiratie voor bezoekers en bewoners. Dit vindt plaats op verschillende digitale en fysieke plekken, momenten en manieren. We stellen voor een onderzoek te doen en een plan op te stellen. Het onderzoek levert gedragen gezamenlijke uitgangspunten en een cafetariamodel op, waaruit we op regionaal, subregionaal en lokaal niveau keuzes kunnen maken m.b.t. de invulling van het gastheerschap. We vragen voor 2020 een incidenteel budget van € 10.000.

Duurzame mondkapjes
In de raadsvergadering van 4 november heeft de raad een amendement aangenomen op het herstelplan. Het amendement luidt: voor 1 december 2020 beschikbaar stellen van wasbare mondkapjes aan de inwoners van de gemeente Zevenaar, die in aanmerking komen voor de GelrePas, met een maximumbedrag van € 30.000.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.

6. Herstelplan
Vervolg traject 'Wijk van de Toekomst' Angerlo
De pilot Wijk van de Toekomst – Angerlo is in 2019 gestart. Voor de procesbegeleiding hebben we een subsidie van de provincie ontvangen (cofinanciering). Dit traject stopt medio 2021. Eind 2020/begin 2021 levert de regiegroep Angerlo (inwoners van het dorp) een Plan van Aanpak op, dat we in 2021 verder uitwerken en we ter besluitvorming voorleggen. Om een vervolg mogelijk te maken, hebben we voor de voorbereiding van de uiteindelijke uitvoering begeleiding en procesgeld nodig.

Ondersteuning verenigingsleven
Om het verenigingsleven, vrijwilligersorganisaties en de dorpshuizen te ondersteunen en daarmee de toekomstbestendigheid vragen wij een bedrag van € 105.000 voor 2021 en 2022. Deze impuls wordt als volgt verdeeld: - € 30.000 aanvullend subsidiebudget voor sport (p5);- € 10.000 aanvullend voor cultuur (p5);- €  5.000 aanvullend voor EHBO/ Rode Kruis (p6);- € 40.000 aanvullend voor dorpshuizen (ook p6);- € 20.000 aanvullend subsidiebudget voor welzijns- en jeugd- en jongerenverenigingen (p6).

Compensatie van private sportaccommodaties
Stichtingen of verenigingen die zelf een accommodatie bezitten kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 vanuit de rijksoverheid. Deze bijdrage is niet in alle gevallen toereikend. Met een aanvullende bijdrage op basis van maatwerk ondersteunen wij waar nodig. Wij vragen hiertoe € 25.000 budget.

Intensivering stimulatie verdere samenwerking sportverenigingen
Wij stimuleren de samenwerking van sportverenigingen (transitie naar omniverenigingen met samenvoeging van voorzieningen). De coronacrisis versnelt dit proces voor sommige verenigingen. Wij zien dit als een kans en willen dit proces graag faciliteren. Wij werken hierbij samen met maatschappelijke partners, maar hebben ook behoefte aan tijdelijk extra ambtelijke capaciteit. Wij vragen hiertoe een budget van € 10.000 in 2021.

Uitstel bezuiniging Kunstwerk!
De verdiencapaciteit van Kunstwerk! is door de corona crisis flink aangetast en herstelt door de beperkende maatregelen naar verwachting niet op korte termijn. Voor het onderdeel Volksuniversiteit heeft Kunstwerk! een taakstelling om te bezuinigen. De opgelegde taakstelling bemoeilijkt nu het herstel. Voorgesteld wordt daarom om deze taakstelling uit te stellen van 2022 naar 2023. Het hiertoe benodigde budget bedraagt € 45.000 in 2022 en € 45.000 in 2023.

Incidentele subsidie om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden.
Dorpshuizen hebben fors minder omzet gedraaid. Hoewel reserves tot op zekere hoogte toereikend zijn, is een tegemoetkoming wenselijk. We hechten veel belang aan de dorpshuizen en willen het behoud stimuleren Wij willen hiertoe eenmalig € 5.000 per dorpshuis beschikbaar stellen ter ondersteuning. Hiervoor vragen wij voor 2020 een budget van in totaal € 50.000.

Expertise inhuren schuldhulpverlening aan ondernemers
De gemeente heeft geen expertise in huis als het gaat om schuldhulpverlening specifiek voor (zelfstandige) ondernemers. Er zijn bedrijven die expertise hebben om ondernemers in schulden te helpen. De mogelijkheden voor samenwerking met hen willen wij onderzoeken, ook als het gaat om preventie en vroegsignalering van schulden bij ondernemers. Hierbij lopen wij samen op met de RSD de Liemers (onderdeel BBZ) en gemeenten Duiven en Westervoort.

Werken aan werk in Gelderland/ Perspectief op werk/ Uitvoeringsagenda 2.0
Eind 2018 is er in de arbeidsmarktregio Midden Gelderland de intentieverklaring “Strategische Agenda Inclusieve Arbeidsmarkt geformuleerd. Onderdeel van deze Strategische Agenda was een Strategische dynamische Uitvoeringsagenda waarin dertien verschillende actielijnen zijn ondergebracht. Echter, deze 13 actielijnen uit het programma Perspectief op Werk  staan door de coronacrisis onder druk. In heel korte tijd is de arbeidsmarkt gekanteld door de COVID-19 crisis. Wij willen met kracht doorzetten en vragen daarom geld aan de gemeenteraad voor het vergroten van de inzet bij de RSD. Het gaat hier om de inzet van 1 dag per week in de periode oktober 2020 tot en met 2021. Wij stellen voor om hiervoor €50.000 vrij te maken Liemers breed. Voor specifiek Zevenaar is dat € 26.000 verdeeld over 2020 en 2021.

Pilot instapbanen
In het nieuwe beleidsplan sociaal domein hebben wij al als doelstelling opgenomen dat wij onze inwoners in trede 1/2a dat een plan heeft bij de toegang van de gemeente Zevenaar en bekend is bij RSD toeneemt met jaarlijks 3%. Wij willen hen scherp in beeld houden. Hiervoor willen wij een pilot starten voor maximaal 10 personen voor de duur van 3 jaar, in samenwerking met RSD de Liemers en andere partners. Op basis van een voorzichtige schatting schatten wij de kosten van deze pilot in op €100.000. Afspraken hierover met onze partnergemeenten of met de RSD zijn er nog niet.

Caleidoz, uitstel bezuiniging
Caleidoz is één van de organisaties met een bezuinigingsopdracht. Vanaf 2022 gaat het om een verlaging van het reguliere subsidiebedrag met € 67.000, vanaf 2023 met € 134.000. De organisatie staat extra onder druk door de coronamaatregelen. Voorgesteld wordt de bezuinigingsopdracht een jaar op te schuiven, dus vanaf 2023 in te voeren.

Versnellen verduurzaming gebouwen gemeentelijke organisatie
De gemeente Zevenaar heeft als doelstelling om als organisatie in 2025 energieneutraal en 100% aardgasvrij te zijn. Om hier invulling aan te geven moet gestart worden met de eerste verduurzamingsprojecten op gebied van maatschappelijk vastgoed. Wij willen in 2020 voor diverse gemeentelijke panden starten met de planvorming en onderzoeken van de mogelijkheden voor verduurzaming. Hiervoor kan een gecertificeerde partij een Energie Prestatie Advies voor Utiliteitsgebouw (EPA-U scan) i.c.m. een maatwerkadvies opstellen. De planvorming is in 2021 gepland en de uitvoering in de periode 2022- 2024.Bij amendement heeft de raad besloten om de middelen voor de uitvoering (€ 1.240.000) niet te honoreren.

Centrum Zevenaar
We willen een actieplan opstellen voor het centrum Zevenaar in 2020 met aandacht voor: 1. Compact maken van winkelgebied door schuiven met leegstand en functieverschuiving.  2. Uitvoeren  actieplan centrum Zevenaar in 2021 en 2022.Het opstellen van het actieplan ramen we op € 20.000 en de uitvoering hiervan € 180.000.

Digitaliseringsvouchers voor klein MKB & ZZP’ers
Om ondernemers te ondersteunen bij de digitalisering van hun bedrijf (t.b.v. het online vindbaar zijn, een kwalitatieve en veilige website te hebben en indien van toepassing online te kunnen verkopen) stellen wij maximaal 20 vouchers ter beschikking voor een bijdrage van 50% in de kosten voor maximaal € 2.500,-. Hiermee is een bedrag van € 50.000 gemoeid. Deze digitalisering helpt ondernemers in de 1,5 meter economie meer omzet te genereren.

Herinrichting van de Markt (horecaconcentratiegebied) in Zevenaar in 2021
Een opwaardering van de openbare ruimte in het centrum biedt veiligheid, comfort en beleving voor de consument. Dit leidt tot meer bezoekers en uitgaven en dus omzet voor de ondernemers. Deze maatregel moet specifiek meer ruimte voor horecaondernemers bieden. Voor het maken van een ontwerp en de uitvoering hiervan voorzien we een bedrag van € 350.000.

Uitvoerings- en investeringsagenda Toeristisch Toekomst Perspectief (TTP)
We schakelen een procesbegeleider in om de regio Arnhem-Nijmegen te helpen tot een Uitvoerings- en investeringsagenda TTP te komen.  Het gaat om een (nog gezamenlijk te bepalen) selectie van projecten uit de uitvoeringsparagraaf die we kwalificeren als "laaghangend fruit". Daarmee kunnen we meteen een aanzet geven en de sector ondersteunen. Wij vragen voor 2021 een budget van € 15.000.

Toeristisch marketingplan Liemers
We gaan acties oppakken die voortkomen uit het toeristisch marketingplan Liemers. De uitvoering van deze acties vraagt in totaal € 50.000. Dit geldt voor de Liemers. Specifiek voor Zevenaar betekent dit een bedrag van € 25.850, verdeelt over de jaren 2020 t/m 2022.

IVN-cursus Gastheer van het landschap
In het programma Gastheer van het Landschap worden recreatieondernemers toegerust met kennis van het eigen gebied, en krijgen ze kennis van elkaars aanbod. Ook wordt gezamenlijk gewerkt aan innovatieve ideeën, producten en arrangementen, zoals een beleefweekend.  Als Gastheer van het Landschap weten de ondernemers wat er in de eigen omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur(historie). Voor deze cursus vragen wij voor 2021 € 25.000.  Na 2021 wordt commitment vanuit de ondernemers gevraagd en zullen de ondernemers bijdragen aan de kosten.

Dienstverlening 1,5 meter team
We stellen een gemeentelijk interdisciplinair team samen, dat ondernemers en instellingen kan ondersteunen op het gebied van regelgeving en adviseren over ondersteunende maatregelen. Voor de samenstelling van dit team is een bedrag van € 40.000 gewenst. Dit zetten we in verdeeld over de jaren 2021-2023.

Versterking logistieke hotspot EMZ
We willen de positie versterken van de logistieke hotspot EMZ (Emmerich, Montferland, Zevenaar). Daarom gaan we investeren in branding om maximaal te profiteren van trends als netwerken en online platformen. Hierbij is uitgegaan van  € 60.000 voor de drie gemeenten, dus € 20.000 voor Zevenaar.

Update toeristische bebording
Het aanbod maken wij duidelijker en aantrekkelijker voor toeristen hetgeen een goede doorstroming bevordert. We starten hiermee in 2020 en voeren dit verder uit in 2021.

Parkeerplaatsen bij TOP Huis Aerdt
Het Toeristisch Overstap Punt bij Huis Aerdt is populair bij fietsers en wandelaars. Het voorstel is een parkeermogelijkheid re realiseren. De kosten zijn ± € 15.000 en de uitvoering is gepland voor 2021.

Creëeren bestemmingsreserve Corona-herstelplan
Voor het Herstelplan Zevenaar, sociaaleconomische injectie, is maximaal € 3.000.000 vanuit de gemeente beschikbaar gesteld. Met deze wijziging wordt € 3.000.000 overgeboekt van de algemene reserve naar de nieuwe bestemmingsreserve Corona-herstelplan. Vanuit deze bestemmingsreserve dekken wij de kosten uit het herstelplan.

Regionaal plan gastheerschap
Gastheerschap gaat over de toeristische informatie en inspiratie voor bezoekers en bewoners. Dit vindt plaats op verschillende digitale en fysieke plekken, momenten en manieren. We stellen voor een onderzoek te doen en een plan op te stellen. Het onderzoek levert gedragen gezamenlijke uitgangspunten en een cafetariamodel op, waaruit we op regionaal, subregionaal en lokaal niveau keuzes kunnen maken m.b.t. de invulling van het gastheerschap. We vragen voor 2020 een incidenteel budget van € 10.000.

Duurzame mondkapjes
In de raadsvergadering van 4 november heeft de raad een amendement aangenomen op het herstelplan. Het amendement luidt: voor 1 december 2020 beschikbaar stellen van wasbare mondkapjes aan de inwoners van de gemeente Zevenaar, die in aanmerking komen voor de GelrePas, met een maximumbedrag van € 30.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37