Begroting 2021
portal

Financiën

EMU-saldo

Bij de berekening van het EMU-saldo is rekening gehouden met de primitieve begrotingscijfers, inclusief de bij de begroting vastgestelde coronaeffecten en het herstelplan.

 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Berekening EMU-saldo

Gemeente Zevenaar (0299)

2020

2021

2022

Omschrijving

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2021

Volgens meerjarenraming in begroting 2021

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-5.918

-4.748

-2.907

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

23.843

1.071

2.648

3.

Mutatie voorzieningen

-16

-178

-1.650

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

9.917

-19.275

-6.733

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

657

300

655

Berekend EMU-saldo

-40.351

12.978

-1.127

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37