Begroting 2021
portal

Financiën

Overzicht van baten en lasten naar taakvelden

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.115

29

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

5.909

4.990

689

729

111

111

0.2

Burgerzaken

532

820

513

513

513

686

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.039

1.678

1.304

2.077

988

938

0.4

Overhead

1.918

2.000

1.484

1.484

1.484

1.484

0.5

Treasury

884

663

653

648

682

680

0.61

OZB woningen

6.510

6.981

7.500

7.846

7.894

7.942

0.62

OZB niet-woningen

3.964

4.214

4.794

4.794

4.794

4.794

0.63

Parkeerbelasting

1.200

1.267

1.217

1.267

1.267

1.267

0.64

Belastingen overig

2.579

2.648

2.898

592

592

592

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

67.129

68.203

72.583

72.381

72.577

72.947

0.8

Overige baten en lasten

138

16

16

16

16

16

Totaal baten programma 0.

92.916

93.509

93.650

92.346

90.918

91.457

1. Veiligheid

0.10

Mutaties reserves

1

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

22

14

14

14

14

14

1.2

Openbare orde en veiligheid

52

54

54

54

54

54

Totaal baten programma 1.

75

68

68

68

68

68

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

0.10

Mutaties reserves

831

135

68

39

39

39

2.1

Verkeer en vervoer

176

597

197

197

197

197

2.2

Parkeren

1

0

0

0

0

0

Totaal baten programma 2.

1.008

732

265

236

236

236

3. Economie

0.10

Mutaties reserves

28

246

487

137

-3

-3

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

32.357

16.405

17.986

9.722

5.069

179

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

35

45

45

45

45

45

3.4

Economische promotie

374

578

478

478

478

478

Totaal baten programma 3.

32.793

17.273

18.995

10.381

5.589

698

4. Onderwijs

0.10

Mutaties reserves

68

102

73

68

68

68

4.2

Onderwijshuisvesting

0

1

0

0

0

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

810

954

954

910

910

910

Totaal baten programma 4.

878

1.057

1.027

978

978

978

5. Sport, cultuur en recreatie

0.10

Mutaties reserves

1.453

191

242

198

150

105

5.2

Sportaccommodaties

623

561

575

575

575

575

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

161

168

168

150

150

150

5.4

Musea

36

549

16

16

16

16

5.5

Cultureel erfgoed

25

15

15

15

15

15

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

75

517

21

21

21

21

Totaal baten programma 5.

2.374

2.001

1.036

975

927

882

6. Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

89

366

171

192

93

26

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

121

98

106

190

106

106

6.2

Wijkteams

36

36

2

2

2

2

6.3

Inkomensregelingen

11.073

11.100

12.314

11.414

10.714

10.314

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

470

335

335

335

335

335

Totaal baten programma 6.

11.789

11.934

12.928

12.132

11.250

10.783

7. Volksgezondheid en milieu

0.10

Mutaties reserves

258

472

327

80

80

80

7.1

Volksgezondheid

60

86

0

0

0

0

7.2

Riolering

4.522

4.596

4.761

4.703

4.703

4.703

7.3

Afval

3.688

4.170

4.119

4.061

4.061

4.061

7.4

Milieubeheer

43

453

6

6

5

5

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

124

145

145

145

145

145

Totaal baten programma 7.

8.694

9.922

9.357

8.994

8.993

8.993

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0.10

Mutaties reserves

0

103

-1

2

0

0

8.1

Ruimtelijke ordening

17

23

23

23

23

23

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.621

4.681

4.361

4.242

3.437

373

8.3

Wonen en bouwen

2.622

1.558

723

720

719

719

Totaal baten programma 8.

10.261

6.365

5.106

4.987

4.179

1.115

Totaal Baten

160.789

142.861

142.431

131.098

123.138

115.210

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

3.167

2.052

1.966

1.966

2.001

2.001

0.10

Mutaties reserves

6.851

4.883

1.606

358

358

358

0.2

Burgerzaken

762

796

749

759

759

757

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.758

2.301

2.046

2.315

2.081

2.012

0.4

Overhead

15.608

17.912

15.234

15.052

14.697

14.674

0.5

Treasury

1.093

469

849

853

473

714

0.61

OZB woningen

369

367

722

718

718

718

0.62

OZB niet-woningen

5

5

25

25

25

25

0.63

Parkeerbelasting

3

2

0.64

Belastingen overig

170

209

172

167

167

167

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

30

30

30

30

0.8

Overige baten en lasten

1.010

1.778

1.819

769

810

920

Totaal lasten programma 0.

30.796

30.774

25.217

23.012

22.118

22.376

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.457

2.600

2.736

2.728

2.730

2.729

1.2

Openbare orde en veiligheid

595

534

632

622

622

622

Totaal lasten programma 1.

3.052

3.134

3.368

3.350

3.352

3.351

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

0.10

Mutaties reserves

176

2.1

Verkeer en vervoer

4.418

4.444

4.182

4.368

4.466

4.669

2.2

Parkeren

1.316

1.004

1.094

1.018

1.039

1.021

2.5

Openbaar vervoer

14

47

15

15

15

15

Totaal lasten programma 2.

5.925

5.494

5.291

5.401

5.519

5.705

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

329

633

959

645

479

476

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

29.218

16.405

17.986

9.722

5.069

179

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

120

131

150

150

137

137

3.4

Economische promotie

277

244

274

274

274

274

Totaal lasten programma 3.

29.945

17.413

19.370

10.792

5.960

1.067

4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

9

9

11

11

11

11

4.2

Onderwijshuisvesting

2.738

2.866

2.791

2.921

3.165

3.079

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.249

2.657

2.528

2.276

2.257

2.256

Totaal lasten programma 4.

4.995

5.532

5.330

5.207

5.433

5.346

5. Sport, cultuur en recreatie

0.10

Mutaties reserves

1.440

5.1

Sportbeleid en activering

503

584

653

628

580

588

5.2

Sportaccommodaties

2.419

2.567

2.297

2.251

2.241

2.228

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.174

1.189

1.194

1.190

1.106

1.050

5.4

Musea

240

479

271

271

242

242

5.5

Cultureel erfgoed

116

102

109

108

109

108

5.6

Media

596

579

591

591

591

591

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.249

3.647

3.309

3.235

3.224

3.216

Totaal lasten programma 5.

9.736

9.147

8.423

8.274

8.093

8.023

6. Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

0

150

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

7.371

7.359

7.426

7.413

7.477

7.536

6.2

Wijkteams

2.826

2.439

3.086

3.084

3.022

2.962

6.3

Inkomensregelingen

16.664

16.159

18.798

17.694

16.428

15.688

6.4

Begeleide participatie

5.489

5.400

5.302

5.025

4.752

4.752

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.209

1.218

1.274

1.333

1.403

1.454

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

9.185

9.281

9.499

8.996

8.751

8.521

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

12.751

13.940

14.772

14.301

13.859

13.529

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

181

180

183

183

183

183

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.306

1.466

1.601

1.571

1.541

1.501

Totaal lasten programma 6.

56.982

57.592

61.940

59.600

57.416

56.126

7. Volksgezondheid en milieu

0.10

Mutaties reserves

289

80

80

80

80

80

7.1

Volksgezondheid

1.466

1.693

1.648

1.648

1.648

1.648

7.2

Riolering

3.333

3.827

3.859

3.899

3.979

3.926

7.3

Afval

3.668

3.640

3.435

3.416

3.420

3.417

7.4

Milieubeheer

1.263

2.063

1.588

1.191

1.191

1.190

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

184

177

193

199

199

198

Totaal lasten programma 7.

10.202

11.480

10.803

10.432

10.517

10.459

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0.10

Mutaties reserves

0

8.1

Ruimtelijke ordening

818

1.792

1.240

1.240

765

765

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.172

3.151

4.333

4.199

3.402

334

8.3

Wonen en bouwen

1.499

1.778

1.496

1.490

1.490

1.490

Totaal lasten programma 8.

8.489

6.720

7.069

6.929

5.657

2.588

Totaal Lasten

160.122

147.286

146.810

132.998

124.064

115.041

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-2.053

-2.023

-1.966

-1.966

-2.001

-2.001

0.10

Mutaties reserves

-942

108

-918

370

-247

-247

0.2

Burgerzaken

-230

24

-236

-246

-246

-71

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-719

-623

-742

-239

-1.093

-1.074

0.4

Overhead

-13.689

-15.912

-13.750

-13.568

-13.213

-13.191

0.5

Treasury

-208

194

-196

-205

210

-34

0.61

OZB woningen

6.140

6.614

6.778

7.128

7.176

7.224

0.62

OZB niet-woningen

3.959

4.209

4.769

4.769

4.769

4.769

0.63

Parkeerbelasting

1.197

1.265

1.217

1.267

1.267

1.267

0.64

Belastingen overig

2.409

2.438

2.726

425

425

425

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

67.129

68.203

72.553

72.351

72.547

72.917

0.8

Overige baten en lasten

-872

-1.763

-1.803

-753

-794

-904

Saldo programma 0.

62.121

62.735

68.433

69.334

68.800

69.081

1. Veiligheid

0.10

Mutaties reserves

1

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.434

-2.586

-2.722

-2.715

-2.717

-2.716

1.2

Openbare orde en veiligheid

-543

-480

-578

-568

-568

-568

Saldo programma 1.

-2.977

-3.066

-3.300

-3.283

-3.285

-3.283

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

0.10

Mutaties reserves

655

135

68

39

39

39

2.1

Verkeer en vervoer

-4.243

-3.847

-3.984

-4.171

-4.268

-4.471

2.2

Parkeren

-1.315

-1.004

-1.094

-1.018

-1.039

-1.021

2.5

Openbaar vervoer

-14

-47

-15

-15

-15

-15

Saldo programma 2.

-4.917

-4.763

-5.026

-5.165

-5.283

-5.468

3. Economie

0.10

Mutaties reserves

28

246

487

137

-3

-3

3.1

Economische ontwikkeling

-329

-633

-959

-645

-479

-476

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.138

0

0

0

0

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-86

-87

-106

-106

-93

-93

3.4

Economische promotie

97

334

203

203

203

204

Saldo programma 3.

2.848

-139

-375

-411

-371

-368

4. Onderwijs

0.10

Mutaties reserves

68

102

73

68

68

68

4.1

Openbaar basisonderwijs

-9

-9

-11

-11

-11

-11

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.738

-2.866

-2.791

-2.921

-3.165

-3.079

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.439

-1.703

-1.574

-1.366

-1.347

-1.346

Saldo programma 4.

-4.117

-4.476

-4.303

-4.229

-4.454

-4.368

5. Sport, cultuur en recreatie

0.10

Mutaties reserves

14

191

242

198

150

105

5.1

Sportbeleid en activering

-503

-584

-653

-628

-580

-588

5.2

Sportaccommodaties

-1.795

-2.005

-1.722

-1.676

-1.666

-1.653

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.013

-1.021

-1.026

-1.040

-956

-900

5.4

Musea

-204

70

-255

-255

-226

-226

5.5

Cultureel erfgoed

-91

-87

-93

-93

-93

-93

5.6

Media

-596

-579

-591

-591

-591

-591

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.174

-3.129

-3.288

-3.214

-3.203

-3.195

Saldo programma 5.

-7.362

-7.146

-7.387

-7.299

-7.166

-7.142

6. Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

89

216

171

192

93

26

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-7.251

-7.262

-7.320

-7.223

-7.371

-7.430

6.2

Wijkteams

-2.791

-2.403

-3.084

-3.082

-3.020

-2.960

6.3

Inkomensregelingen

-5.591

-5.059

-6.484

-6.281

-5.714

-5.374

6.4

Begeleide participatie

-5.489

-5.400

-5.302

-5.025

-4.752

-4.752

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-739

-883

-939

-998

-1.068

-1.119

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-9.185

-9.281

-9.499

-8.996

-8.751

-8.521

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-12.751

-13.940

-14.772

-14.301

-13.859

-13.529

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-181

-180

-183

-183

-183

-183

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.306

-1.466

-1.601

-1.571

-1.541

-1.501

Saldo programma 6.

-45.194

-45.658

-49.012

-47.467

-46.166

-45.343

7. Volksgezondheid en milieu

0.10

Mutaties reserves

-30

393

247

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

-1.406

-1.607

-1.648

-1.648

-1.648

-1.648

7.2

Riolering

1.189

770

902

804

724

776

7.3

Afval

20

530

683

645

641

644

7.4

Milieubeheer

-1.221

-1.610

-1.582

-1.185

-1.185

-1.185

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-59

-33

-48

-54

-55

-53

Saldo programma 7.

-1.507

-1.557

-1.446

-1.439

-1.523

-1.466

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0.10

Mutaties reserves

0

103

-1

2

0

0

8.1

Ruimtelijke ordening

-801

-1.769

-1.217

-1.217

-742

-742

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.449

1.530

28

43

35

39

8.3

Wonen en bouwen

1.123

-219

-773

-770

-771

-770

Saldo programma 8.

1.772

-355

-1.963

-1.942

-1.478

-1.473

Begrotingsresultaat na bestemming

667

-4.425

-4.379

-1.901

-926

169

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37