Begroting 2021
portal

Financiën

Inleiding

Inleiding

In onze begroting heeft het beleid een centrale plaats. Het beleid is verwerkt bij de thema's en programma's. Dit financiële deel betreft de cijfermatige uitwerking van dit beleid. In het onderdeel Financiën van deze meerjarenbegroting bieden wij u financieel inzicht in effecten van het beleid. Dit doen wij op basis van een aantal overzichten en toelichtingen. Deze zijn deels verplicht voorgeschreven in het kader van het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV).
In dit algemene gedeelte gaan wij in op het beleid en de beleidskaders, eventuele ontwikkelingen en risico's. Verder bieden wij u inzicht in de financiële hoofdlijnen van deze begroting, inclusief toelichtingen. Deze presenteren wij in de volgende paragrafen:

 • Autorisatie
 • Kaders en uitgangspunten
 • Financieel meerjarenbeeld
 • Overzicht van baten en lasten
 • Overzicht van baten en lasten naar taakvelden
 • Overzicht algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien
 • Overzicht van incidentele baten en lasten
 • Geprognosticeerde balans
 • EMU-saldo
 • Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.

Beleid

Het financiële beleid van onze gemeente is gericht op een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico’s zijn afgedekt.
In het kader van ons financiële beleid hebben wij diverse verordeningen en beleidsnota's vastgesteld. Deze zijn beschikbaar onder het kopje 'Beleidskaders'.

Beleidskaders

 • Financiële verordening
 • Controleverordening
 • Nota activering en afschrijving
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37