Begroting 2021
portal

Algemeen

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de Meerjarenbegroting 2021-2024 aan.

De totstandkoming van deze begroting is nagenoeg volledig bepaald door de gevolgen van de wereldwijde uitbraak van de coronacrisis. Sinds de uitbraak heeft het coronavirus de wereld in haar greep. Miljoenen mensen zijn er door besmet en honderdduizenden verloren erdoor hun leven. In maart van 2020 besloot de Nederlandse regering tot een lock down. Samenleving en economie leden fors aan de gevolgen daarvan en ondervinden deze nog steeds. Ook voor de gemeentelijke huishouding zijn de consequenties van de coronamaatregelen groot. Thuiswerken en online vergaderen zijn het nieuwe normaal.

De grote onzekerheid over de impact en duur van de crisis maakte het erg moeilijk om als voorbereiding op de meerjarenbegroting 2021 - 2024 een Kadernota 2021 op te stellen. In overleg met uw raad is daarom besloten daarvan af te zien. Met een Kaderbrief zijn de (financiële) effecten van de crisis zo goed mogelijk in beeld gebracht. Voor de zomer voerden we daarover met u een goed debat. Daarin spraken we af in een Corona Herstelplan de gevolgen van de crisis voor samenleving en economie zo veel mogelijk te verzachten en met gerichte investeringen in projecten en maatregelen te werken aan een spoedig herstel.

Door bij deze herstelmaatregelen zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de uitgangspunten van het collegeakkoord, zoals inclusie, duurzaamheid & circulariteit en stimulering van de vrijetijdseconomie, zetten we in om nog zo veel mogelijk van het akkoord tot realisering te brengen. Door slim en creatief in te spelen op de ondersteuningspakketten van rijk en provincie zien wij hiervoor nog goede kansen.

Het voornemen om dit jaar een mid-term review  te presenteren is in de huidige uitzonderlijke omstandigheden niet gerealiseerd. In feite is het ook achterhaald door de presentatie van deze meerjarenbegroting en het Corona Herstelplan, die tezamen immers onze inzet voor het laatste volledige collegejaar weergeven.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen   Lucien van Riswijk
wnd. secretaris   burgemeester

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37