Begroting 2021
portal

Algemeen

Hoofdlijnen

Inleiding

In dit onderdeel van de begroting presenteren wij u het financieel meerjarenbeeld op hoofdlijnen en geven wij in het kort een inzicht in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Voor een uitgebreidere toelichting op de financiële ontwikkelingen verwijzen wij u naar de toelichtingen op de diverse programma’s en het hoofdstuk ‘Financieel meerjarenbeeld’.

In dit bijzondere jaar geldt het eindresultaat van de Meerjarenbegroting 2020 - 2023 als de start van de jaarlijkse Planning- en Controlcyclus 2021 - 2024. In uw vergadering van 10 juni jl. heeft u de 1e Voortgangsrapportage over het jaar 2020 vastgesteld. In deze rapportage zijn ook structurele effecten voor de jaren 2021 tot en met 2023 aan de orde gesteld.
Een maand later heeft u de Kaderbrief 2021 - 2024 behandeld en voor kennisgeving aangenomen. De in de Kaderbrief opgenomen (autonome) ontwikkelingen waren daarmee niet vastgesteld en daarom dragen wij deze ontwikkelingen in de nu voorliggende begroting alsnog ter vaststelling aan u voor.
In de Kaderbrief heeft u kennis kunnen nemen van de verwachte effecten van de Coronacrisis op basis van het destijds gekozen scenario. Inmiddels hebben wij deze informatie geactualiseerd. Deze informatie treft u in het document "Geactualiseerde coronaeffecten 2021-2024" aan.
Ook bieden wij u - gelijktijdig met deze begroting - een Herstelplan aan. Uw besluitvorming hierover gaat onderdeel vormen van de uiteindelijke meerjarenbegroting 2021 - 2024.

Financieel meerjarenbeeld

Het actuele financieel meerjarenbeeld ziet er als volgt uit:

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Primitieve begroting 2020-2023

-3.823

-2.551

-1.468

135

134

1e Voortgangsrapportage 2020

-602

419

907

218

218

Wijzigingen tot de begroting 2021-2024

0

73

73

78

78

Stand tot de begroting

-4.425

-2.059

-487

431

430

1. Autonome ontwikkelingen

0

149

550

-382

-327

2. Actualisatie bestaand beleid

0

53

23

36

77

3. Nieuw beleid

0

-185

-11

-11

-11

4. Administratieve wijzigingen

0

0

0

0

0

5. Coronaeffecten

0

-2.336

-1.975

-1.000

0

6. Herstelplan

0

0

0

0

0

Totaal mutaties begroting

0

-2.320

-1.414

-1.357

-261

Saldo meerjarenbegroting 2021-2024

-4.425

-4.379

-1.901

-926

169

Structureel en reëel evenwicht

Op grond van de voorschriften (BBV) dienen wij inzichtelijk te maken of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van een structureel evenwicht. Hiervoor is inzicht in de incidentele baten en lasten nodig. Incidentele lasten beïnvloeden het structurele begrotingssaldo positief en incidentele baten negatief. Door het saldo van de incidentele baten en lasten te betrekken bij het financieel meerjarenbeeld ontstaat een beter inzicht in het structurele evenwicht van onze begroting.

Op basis hiervan ziet ons structurele begrotingssaldo er als volgt uit:

Presentatie structureel begrotingssaldo
(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Saldo meerjarenbegroting 2021-2024 na bestemming

-4.379

-1.901

-926

169

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

2.599

1.632

1.000

0

Structureel begrotingssaldo

-1.780

-269

74

169

Bij het onderdeel financiën presenteren wij het 'Overzicht van incidentele baten en lasten'. Per saldo zijn de incidentele lasten in 2021 hoger dan de incidentele baten. In 2022 is dit andersom. Elimineren we deze dan heeft dit een positief effect op het structurele meerjarenbeeld in 2021 en een negatief effect in 2022.

Toelichting financiële ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

Mutatie omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Overzicht van de mutaties > € 100.000

1. Autonome ontwikkelingen

312

N

802

N

-279

N

-173

N

Gevolgen nieuwe tarieven Wmo

-420

N

-420

N

-420

N

-420

N

Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten

-200

N

-200

N

-200

N

-25

N

Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)

125

V

125

V

125

V

125

V

Actualiseren diverse budgetten minimabeleid

-205

N

-105

N

-105

N

-105

N

Bijdrage SDL voor I&A / Inkoop

-205

N

-205

N

-205

N

-205

N

Stelpost inflatie 2021

-1.079

N

-1.079

N

-1.079

N

-1.079

N

Actualiseren Budgetten Inkomensvoorziening (BUIG)

-604

N

-604

N

-554

N

-554

N

Bijdrage aan de BVO DRAN

-129

N

-229

N

-346

N

-432

N

Stijging tarieven 2021 Wmo en Jeugd

-668

N

-668

N

-668

N

-668

N

Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2020

3.110

V

3.630

V

3.220

V

3.590

V

Stelpost groei 2021-2024

-350

N

-450

N

-550

N

-660

N

Actualisatie kapitaallasten MJB 2021-2024

539

V

837

V

321

V

-14

N

Invoering nieuwe Wet Inburgering

-58

N

-128

N

-141

N

-141

N

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Bedrijven obv herziening 01-01-2020

66

V

-133

N

-175

N

-44

N

Precariobelasting kabels en leidingen

229

V

0

V

0

V

0

V

Salarissen ambtelijke organisatie

-167

N

-167

N

-167

N

-167

N

Inflatie opbrengsten belastingen

288

V

288

V

288

V

288

V

Wijzigingen grex Zevenaar Oost Wonen obv herziene grex 01-01-2020

-224

N

-202

N

-136

N

-175

N

Dekkingsplan - Stelpost inflatie 2021

262

V

512

V

512

V

512

V

2. Actualisatie bestaand beleid

200

N

200

N

200

N

200

N

Invoering nieuw lokaal maatwerkproduct

200

V

200

V

200

V

200

V

3. Nieuw beleid

-150

N

0

N

0

N

0

N

Onderzoek naar warmtenet stad Zevenaar

-150

N

0

V

0

V

0

V

Formatie afhandeling WOB-verzoeken (niet gehonoreerd)

-120

N

-120

N

0

V

0

V

Ambtelijke capaciteit Turmac Cultuurfabriek (niet gehonoreerd)

-106

N

-106

N

-106

N

-106

N

Dekkingsplan - Formatie afhandeling WOB-verzoeken

120

V

120

V

0

V

0

V

Dekkingsplan - Ambtelijke capaciteit Turmac Cultuurfabriek

106

V

106

V

106

V

106

V

5. Coronaeffecten

-2.185

N

-1.975

N

-1.000

N

0

N

Inkomensregelingen

-675

N

-575

N

-290

N

0

V

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona

-1.870

N

-1.400

N

-710

N

0

V

Tweede compensatiepakket coronacrisis

360

V

0

V

0

V

0

V

Totaal mutaties in deze begroting

-1.823

V

-973

V

-1.079

V

27

V

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Een toelichting op de bovenstaande posten kunt u terugvinden op de afzonderlijke programma's en in het onderdeel 'Financieel meerjarenbeeld'. In de bijlagen is een totaaloverzicht van de mutaties opgenomen.

Weerstandsvermogen

In deze paragraaf gaan wij kort in op de ratio van het weerstandsvermogen.

Op basis van de recente actualisatie geeft de ratio de volgende uitkomst:

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare weerstandscapaciteit

=

21.232.000

=

1,95

Benodigde weerstandscapaciteit

10.882.000

Het weerstandsvermogen van onze gemeente kan als ruim voldoende worden gekenmerkt. De ratio moet minimaal 1,0 zijn. Dit betekent dat de financiële risico’s ruimschoots zijn afgedekt.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:23:42 met de export van 11/12/2020 10:05:37